Документи

Правилник за дейността на СУ "Димчо Дебелянов"

Годишен план за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Етичен кодекс

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

 ***

Процедура за условията и реда за получаване на стипендии от ученици в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна след завършено основно образование.

***

Политика за защита на личните данни на сайта www.sou-ddeb.com.

Длъжностно лице по защита на данните в СУ "Димчо Дебелянов" е Венета Комнева.

Данни за контакт с ДЛЗД: ел. поща - su.debelianov-varna@sou-ddeb.com; телефон - 0879/283461.

Съвети за деца и родители на Комисията за защита на личните данни за безопасно сърфиране в интернет и етично поведение в мрежата.

***

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

 ***

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

 ***

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услеги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

 ***

РИСК-РЕГИСТЪР

Риск-Регистър

Стратегия за управление на риска


***

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2019 година

1. Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор, съгласно Закона за достъп до обществена информация

2. Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор в СУ "Димчо Дебелянов", съгласно Закона за достъп до обществена информация

3. Заявление за достъп до обществена информация в СУ "Димчо Дебелянов"

***

Закон за защита на личните данни

 ***

Закон за защита от дискриминация