ДОКУМЕНТИ

Училищни правилници, инструктажи, планове, заповеди и др.


Стратегия на СУ "Димчо Дебелянов" за периода 2020 - 2024 година

Правилник за дейността на СУ "Димчо Дебелянов" за учебната 2023/ 2024 година - обновен към 21.03.2024 г.

Правилник за дейността на СУ "Димчо Дебелянов" за учебната 2023/ 2024 година - обновен

Правилник за дейността на СУ "Димчо Дебелянов" за учебната 2023/ 2024 година

Форми на обучение в СУ "Димчо Дебелянов"

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/ 2024 година

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/ 2023 година

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2022/ 2023 г.

Етичен кодекс за 2023/ 2024 учебна година.

Етичен кодекс за 2022/ 2023 учебна година.

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

Организация за учебния ден за учебната 2022/ 2023 г.

Инструктаж на учениците за безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/ 2023 година

Инструктаж на учениците за безопасност и култура на поведение при частие на Коледен Флашмоб "Заедно носим светлина" на 20.12.2022 г.

Процедура за регистриране, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали в СУ "Димчо Дебелянов"

 

Заповед за изплащане на стипендии за втори срок на учебната 2023/ 2024 година

Заповед за реда и начина за кандидатстване за стипендии за втория срок на учебната 2023/ 2024 година

Заповед за изплащане на стипендии за първи срок на учебната 2023/ 2024 година

Процедура за условията и реда за получаване на стипендии от ученици в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна след завършено основно образование

Заповед за утвърждаване на критериите за допускане и класиране на ученици за получаване на стипендии за втори срок на учебната 2021/ 2022 година

Заповед за начисляване и изплащане на стипендии за втори срок за учебната 2021/ 2022 година

 

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“ за периода 2021-2026 година

План-програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата (БДП) и Приложение 1 към нея.

Начален инструктаж на учениците от I до XII клас за учебната 2022 /2023 г.

Инструктаж на учениците във връзка с организиранета и провеждането на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка.

Заповед въвеждане на пропусквателен режим

Заповед мерки за пропусквателен режим

Правилник за пропусквателния режим за учебната 2021/2022 г.

План за квалификационна дейност за учебната 2022/ 2023 г.

* * *

Подаване на сигнали

Съгласно ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ, в сила от 04.05.2023 г., лице, което желае да подаде сигнал или публично да оповести информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала му известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения в СУ „Димчо Дебелянов“, може да го направи устно или писмено на е-мейла на Боряна Димитрова – ЗДАСД, длъжностно лице по зашита на личните данни и лице, отговорно за разглеждане на сигнали в СУ „Димчо Дебелянов“- boryana.k.dimitrova@edu.mon.bg.

Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ "Димчо Дебелянов"- гр. Варна

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

* * *

Правила за безопасност в мрежата

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Брошура за безопасност в мрежата

Препоръки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

* * *

Национална телефонна линия за деца

Националната телефонна линия за деца 116 111 дава възможност децата да бъдат изслушани, подкрепени или насочени към консултанти. Тя е безплатна, анонимна и работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Може да се запознаете с брошурите "Не си сам" 1 и 2 на Държавната агенция за закрила на детето.

* * *

Във връзка с обявеното извънредно положение и провеждане на образователния процес в електронна среда, за нуждите на ученици, които нямат технически усройства за дистанционно обучение, на СУ „Димчо Дебелянов“ е направено дарение – 2 преносими компютъра марка „Lenovo“, сериен № 80077452 и 1 преносим компютър марка „Dell“, сериен № 8090660. Общата стойност на дарението е 900 лв.

Дарител е народният представител д-р Руслан Тошев. По волята на дарителя, същите са предоставени на ученици с много добри образователни резултати, участващи в електронното обучение от разстояние и не разполагащи със собствени технически средства, а след края на извънредното положение – за обогатяване на материално-техническата база на училището.

Екипът на СУ "Димчо Дебелянов" благодари на дарителя за жеста и съпричастността към нуждите на образователния процес в настоящия момент.

* * *

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна

Политика за защита на личните данни на сайта www.sou-ddeb.com.

Длъжностно лице по защита на данните в СУ "Димчо Дебелянов" е Боряна Димитрова.

Данни за контакт с ДЛЗД: ел. поща - info-403537@edu.mon.bg; телефон - 0879/283461.

Съвети за деца и родители на Комисията за защита на личните данни за безопасно сърфиране в интернет и етично поведение в мрежата.

* * *

Достъп до обществена информация


1. Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор, съгласно Закона за достъп до обществена информация

2. Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор в СУ "Димчо Дебелянов", съгласно Закона за достъп до обществена информация

3. Заявление за достъп до обществена информация в СУ "Димчо Дебелянов"

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2023 година

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2022 година

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2021 година

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2020 година

Отчет по чл. 15А, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2019 година

* * *

Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

 * * *

Противодействие на тормоза в училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в СУ "Димчо Дебелянов"

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

 * * *

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции 

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услуги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

 * * *

Риск-Регистър

Стратегия за управление на риска


* * *

Закон за защита на личните данни

 * * *

Закон за защита от дискриминация