Общувай разумно в интернет

На интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето, в рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението „Protect Your Kid“. Препоръчваме на родителите да се запознаят с информацията, за да предпазят децата си от рисковете във виртуалното пространство и да предотвратят евентуални опасности.

Днес световната мрежа предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите, но крие и различни предизвикателства и заплахи, затова най-успешният начин за намаляване на злоупотребите е превенцията.

Модел на "Училище за родители"

Модел на "Училище за родители"

Безопасен интернет

"Грамотни деца в дигиталната ера: Компас за родители" - наръчник за безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии, съставен от Национален център за безопасен интернет.

Повече информация за дейността на Националния център за безопасен интернет - може да видите тук.

Взаимодействието между училищната общност и родителите

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебна 2017/ 2018 година

Съобщение

Уважаеми родители,

Моля да спазвате чл.60, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, който гласи:

В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на
отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.

Съобщение

Уважаеми родители,

Информираме ви, че можете да правите предложения за подобряване на микроклимата в училище всяка сряда от 10.00 до 16.00 часа в среща – разговор с директора