Взаимодействие между училищната общност и родителите

В изпълнение на плана на Регионално управление на образованието - Варна на дейностите по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите - "Модерни учители и родители - партньорство между училище и семейство", Ви предлагаме следните тематични презентации:

1. Моите права и правата на другите

2. Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот

3. Модел "Групи за бърза комуникация: учители - ръководство; учители - родители; учители - ученици"

4. Новото предизвикателство на COVID - 19 пред семейството и училището

Правила за безопасност в мрежата

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Брошура за безопасност в мрежата

Препоръки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

Взаимодействие между училищната и семейната среда

Модел на „Училище за родители“

План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда

Безопасен интернет

"Грамотни деца в дигиталната ера: Компас за родители" - наръчник за безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии, съставен от Национален център за безопасен интернет.

Повече информация за дейността на Националния център за безопасен интернет - може да видите тук.

Съобщение

Уважаеми родители,

Моля да спазвате чл.60, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, който гласи:

В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на
отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.

Съобщение

Уважаеми родители,

Информираме ви, че можете да правите предложения за подобряване на микроклимата в училище всяка сряда и петък от 15.00 до 16.00 часа в среща – разговор с директора