Държавни зрелостни изпити


Със заповед № РД09- 2046/ 28.08.2023 година на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2023/ 2024 година, както следва:

Сесия май - юни:

 

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити през учебната 2023/ 2024 година - заявления за допускане до ДЗИ за сесия май - юни се подават в канцеларията на училището в периода от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

* * *

 Национално външно оценяване

 
Със заповед № РД09- 2050/ 28.08.2023 година на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, както следва:

IV клас:

 

VII клас:

 

Х клас:

Постигнати резултати на НВО - 4 клас по Български език и литература за уч. 2021/ 2022 година

Училище

От училище

От региона

От страната

СУ "Димчо Дебелянов"

75,08

74,91

70,46


Постигнати резултати на НВО - 4 клас по Математика за уч. 2021/ 2022 година

Училище

От училище

От региона

От страната

СУ "Димчо Дебелянов"

57,67

61,81

57,33

 

 

 * * *

Списъкът със заболяванията и заповедта с утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 се намират на сайта на РУО - Варна. 

* * *

     Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО