Държавни зрелостни изпити

Във връзка с чл. 104а от Наредба 11/ 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците, заявление се приема в периода 24 - 26 април 2024 г. (съгласно §2, ал. 2 от Наредба № 11/ 2016 г.) и в срок до 17,00 часа на 26 април 2024 година.

Лицето трябва да отговаря на условията по чл. 135а от ЗПУО и чл.104а от Наредба 11/ 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците, а именно кумулативно да са налице следните обстоятелства:

- Лицето да притежава диплома за средно образование;

- Лицето да е положило успешно ДЗИ по същия учебен предмет и върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка (ПП или ООП);

- Лицето да е завършило XII клас в рамките на настоящата (тази хипотеза ще е възможна за сесия август-септември 2024 г.) или предходната учебната година;

- Лицето да не е полагало ДЗИ по реда на чл. 135а от ЗПУО/ чл. 104а от Наредба 11/ 2016 година.

  


Със заповед № РД09- 2046/ 28.08.2023 година на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2023/ 2024 година, както следва:

Сесия май - юни:

 

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити през учебната 2023/ 2024 година - заявления за допускане до ДЗИ за сесия май - юни се подават в канцеларията на училището в периода от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

* * *

 Национално външно оценяване

 
Със заповед № РД09- 2050/ 28.08.2023 година на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, както следва:

IV клас:

 

VII клас:

 

Х клас:

 * * *

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас

 * * *

Списъкът със заболяванията и заповедта с утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 се намират на сайта на РУО - Варна. 

* * *

     Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО