Държавни зрелостни изпити


Със заповед № РД09-2119/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020/2021 година, както следва:

Сесия май - юни:

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити - заявления за допускане до ДЗИ за сесия май - юни за учебната 2020/2021 година се подават в канцеларията на училището в периода от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

Сесия август - септември:

* * *

 Национално външно оценяване

 
Със заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, както следва:

IV клас:

VII клас:

Х клас:

 * * *

Ред за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Списъкът със заболяванията и заповедта с утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/2022 се намират на сайта на РУО - Варна.

 * * *

Постигнати резултати на НВО по Български език и литература за уч. 2019/2020 година

Училище

От училище

Мъже

Жени

От област

Мъже

Жени

От страната

Мъже

Жени

СУ "Димчо Дебелянов"

58,04

55,03

64,04

57,05

52,46

61,86

51,06

45,80

56,74

 

Постигнати резултати на НВО по Математика за уч. 2019/2020 година

Училище

От училище

Мъже

Жени

От област

Мъже

Жени

От страната

Мъже

Жени

СУ "Димчо Дебелянов"

42,07

40,86

44,49

43,31

41,55

45,15

36,33

34,64

38,17

 
* * *

     Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО