Държавни зрелостни изпити


Със заповед № РД09-2119/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020/2021 година, както следва:

Сесия май - юни:

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити - заявления за допускане до ДЗИ за сесия май - юни за учебната 2020/2021 година се подават в канцеларията на училището в периода от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

Ред и начин на запознаване с индивидуалните оценки и изпитни работи от ДЗИ:

1. Зрелостниците, изявили желание да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити и сканираното копие на изпитните си работи, е необходимо да подадат заявление в канцеларията на училището, като представят документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление).

2. Запознаването се извършва в периода от 10.06.2021 г. до 14.06.2021 г. в кабинета на ЗДУД, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия във времето от 11:30 ч. до 16:30 часа.

3. При заявено желание, представител на училището с входящия номер на зрелостника и определената му парола, показват неговата оценена писмена работа.

4. На зрелостниците и на членовете на училищната зрелостна комисия не се разрешава да ксерокопират или снимат изпитните работи.

Сесия август - септември:

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити - заявления за допускане до ДЗИ за сесия август - септември за учебната 2020/2021 година се подават в канцеларията на училището в периода от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. /от 9.00 до 17.00 часа/.

* * *

 Национално външно оценяване

 
Със заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, както следва:

IV клас:

Ред и начин на запознаване с изпитните работи от НВО - IV клас:

1. Учениците и родителите, които желаят да се запознаят с писмените работи от НВО по български език и литература и математика за IV клас, могат да направят това на 14.06.2021 г. и 15.06.2021 г. в VII СУ "Найден Геров" в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:30 часа. За тази цел е необходимо да бъде подадено заявление на място. Ученикът трябва да се легитимира с ученическа лична карта и служебната бележка, а родителят да представи лична карта.

2. Не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на писмената работа или преписване на рецензията на оценителите. 

3. Запознаването с писмената работа става в присъстието на председателя или член на съответната комисия.

Постигнати резултати на НВО - 4 клас по Български език и литература за уч. 2020/2021 година

Училище

От училище

От региона

От страната

СУ "Димчо Дебелянов"

86.27

78,52

74,67


Постигнати резултати на НВО - 4 клас по Математика за уч. 2020/2021 година

Училище

От училище

От региона

От страната

СУ "Димчо Дебелянов"

71,25

66,74

63,16

 

VII клас:

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език за учебната 2020/2021 година.

Заявление за запознаване с индивидуалните резултати от изпитите чрез тест.

 

Х клас:

Във връзка с провеждане на изпита по чужд език - английски език от НВО - 10 клас, Ви информираме, че оценяването на компонента "Говорене" ще се състои на 17 юни от 13:30 часа в зала 305.

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език за учебната 2020/2021 година.

Заявление за запознаване с индивидуалните резултати от изпитите чрез тест.

 * * *

Ред за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Списъкът със заболяванията и заповедта с утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/2022 се намират на сайта на РУО - Варна.

 
* * *

     Линк към електронната страница на Министерство на образованието и науката

Линк към електронната страница на Регионално управление на образованието - Варна за ДЗИ и НВО