Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием

Приемане на ученици, завършили първи гимназиален етап на средното образование от обединени училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определни по допълнителен държавен план-прием

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава

Издаване на еропейско приложение към диплома за средно образование