Карта на сайта

Новини

Електронен дневник

Учебни графици

Обучение в условията на COVID - 19

Контакти

Свържете се с Вашия учител

Електронни услуги

План-прием 2020/2021

Прием в ПГ и I клас

Прием в VIII клас

Свободни места

ДЗИ и НВО

Документи

            Училищни правилници

            Правила за безопасност в мрежата

            Политика за защита на личните данни

            Достъп до обществена информация

            Механизъм по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система

            Противодействие на тормоза

            Превенция на агресията

            Риск - регистър

Проекти и програми

            Национални програми

            Образование за утрешния ден

            Подкрепа за успех

            Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна

            Твоят час

            Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Индикативен списък на услугите

Обществен съвет

Електронна библиотека

Училище за родители

Пътна безопасност

Повишаване на грамотността

Профил на купувача

Бюджет