Средно училище „Димчо Дебелянов" е включено в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В тази връзка са извършени редица строително-монтажни дейности в образователната институция с цел подобряване условията за провеждане на образователния процес.

Проектът увеличи делът на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура като се създадоха по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Интервенции се изпълняват съгласно инвестиционен проект, който отговаря на изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Проектът е в пълно съответствие и с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания, имащи за цел ефективното прилагане на политиката, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. Предприемането на такива мерки е с цел повишаване значително възможностите на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност.