Обява - доставка на преносими компютри

СУ "Димчо Дебелянов" обявява обществена поръчка с предмет на дейност „Доставка на 19 (деветнадесет) броя преносими компютри за нуждите на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна“.

Информацията е достъпна на страницата на Агенцията по обществени поръчти. Документи се подават, чрез Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки".

Доставка на познавателни книжки, учебници и уч. комплекти за уч. 2020/2021 г.

СУ "Димчо Дебелянов" открива процедура за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в изпълнение на Постановление №79/13.04.2016 година.

Решение за откриване на процедура

1. Договор с "Клет България" ООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

2. Договор с "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

   Обявление за приключване на договора за ОП

3. Договор с "БГ Учебник" ЕООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

4. Договор с "Бит и техника" ООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

5. Договор с "Домино" ЕООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

6. Договор с "С.А.Н.ПРО" ООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

7.Договор с "Архимед 2" ЕООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

8. Договор с "Нова звезда 2000" ЕООД

   Обявление за приключване на договора за ОП

9. Договор с "РИВА" АД

   Обявление за приключване на договора за ОП

Доставка на подкрепителни закуски за 2020 г.

1. Извадка от протокол за избор на фирма за доставка на подкрепителни закуски по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 13.01.2020 г. – 23.12.2020 година

2. Договор за доставка на подкрепителни закуски по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 13.01.2020 г. – 23.12.2020 година

Обява

Във връзка с избор на фирма за доставка на подкрепителни закуски по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 13.01.2020 г. – 23.12.2020 г., СУ „Димчо Дебелянов – Варна обявява поръчка, както следва:

Предмет на поръчката: "Доставка на подкрепителна закуска по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 13.01.2020 г. – 23.12.2020 г.“

Период за подаване на офертите: от 16.12.2019 г. до 03.01.2020 година (вкл.) до 17.30 часа.

Информация за публикувана обява.

Документи за кандидатстване

Протокол за избор на фирма - доставчик

Доставка на дизелово гориво за отопление

Договор за борсово посредничество

Поръчка - спецификация към договор за борсово посредничество

Решение за откриване на процедура

Покана

Във връзка с „Доставка на подкрепителна закуска по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 03.10.2019 г. – 20.12.2019 г.“ в СУ „Димчо Дебелянов” – Варна отправяме покана, при желание от Ваша страна, да участвате като изпълнител и да представите оферта.

Предмет на полъчката: „Доставка на подкрепителна закуска по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас за периода 03.10.2019 г. – 20.12.2019 г.“

Период за подаване на офертите: от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г. (вкл.) до 17.30 ч.

Документи за кандидатстване

Протокол за избор на фирма - доставчик

Покана

Във връзка с „Доставка на подкрепителна закуска по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І- ІV клас за 2019 г.“ в СУ „Димчо Дебелянов” – Варна отправяме покана, при желание от Ваша страна, да участвате като изпълнител и да представите оферта.

Предмет на обществената поръчка: Доставка на подкрепителна закуска по норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І- ІV клас за 2019 година.

Краен срок за подаване на офертите: 02.01.2019 г. (вкл.) до 17.30 ч.

Документи за кандидатстване

Откриване на процедура за доставка на гориво

Откриване на процедура за доставка на гориво

Покана

Процедура за набиране на оферти за избор на фирма:

Предмет на поръчката: ежедневна доставка на обеди в дните, в които се провеждат учебни занятия от 12.11.2017 г. до стартирането на ремонтните дейности по проект № BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, обхващаща 250 ученици.

Краен срок за подаване на офертите: 06.11.2017 г. - 16 часа

Пълният текст на поканата може да видите тук.

Съобщение

Поради заетост на представителя на ОП „Инвестиционна политика” при Община Варна, отварянето на офертите за класиране на участниците за доставка и монтаж на разширителен съд за парната инсталация на СУ „Димчо Дебелянов” – Варна ще се проведе на 27.01.2017 г. в 13.30 часа в сградата на СУ „Димчо Дебелянов” – Варна, първи етаж, стая на зам.- директора АСД.

Покана

Във връзка с доставка и монтаж на затворени разширителни съдове със сменяеми мембрани за парната инсталация на СУ „Димчо Дебелянов” – Варна отправяме покана, при желание от Ваша страна, да участвате като изпълнител и да представите оферта.

Предмет на обществената поръчка: Доставка и монтаж на затворени разширителни съдове със сменяеми мембрани и монтаж на тръбна мрежа.

Краен срок за подаване на офертите: 26.01.2017г. (вкл.) до 16.00ч.

Документи за кандидатстване

Покана

Във връзка с доставката на закуски за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І- ІV клас за 2017 г. в СУ „Димчо Дебелянов” – Варна отправяме покана, при желание от Ваша страна, да участвате като изпълнител и да представите оферта.

Предмет на поръчката: Доставка на закуски по допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І- ІV клас.

Краен срок за подаване на офертите: 05.01.2017г. (вкл.) до 16.00ч.

Документи за кандидатстване

Извършване на текущ ремонт в сградата на СОУ "Димчо Дебелянов"

СОУ „Димчо Дебелянов” набира оферти за извършване на текущ ремонти в сградата на училището през лято 2016 г.

Документи за кандидатстване.

Отдаване под наем на голям физкултурен салон за образователни и учебни цели

Препис-извлечението на протокола от заседанието на комисията може да видите тук.

Избор на фирма-оператор на ваучери

Препис-извлечението на протокола от заседанието на комисията може да видите тук.

Покана

СОУ „Димчо Дебелянов” набира оферти от фирми оператори на ваучери за храна за 2016г.

Изискванията може да видите тук.

Обява

СОУ "Димчо Дебелянов" обявява конкурс за отдаване под наем на голям физкултурен салон за образователни и учебни дейности.

Документи за кандидатстване.

Доставка на гориво

Фактура № 1000026493/23.12.2015 г.

Договор

Договор за доставка на закуски за 2016г.

Публична покана

СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна набира оферти за доставка на закуски за 2016г. по Национална програма за по- пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – Модул ІІ „Осигуряване на закуска за учениците І - ІV клас, както и деца от подготвителните групи.

Публична покана

Документите за кандидатстване

Избор на фирма наемател на Разливочна и помещение за измиване на посуда в ученическата столова

Препис-извлечението от протокола от заседанието на комисията може да видите тук.

Обява

Конкурс за отдаване под наем части от имоти-публична общинска собственост: разливочна и помещение за измиване на посуда в ученическата столова за осигуряване храненето на учениците в СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна.

Документите може да видите тук.

Вътрешни правила ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

Избор на фирма-изпълнител за доставка и монтаж на водогреен котел

Протоколът от заседанието на комисията може да видите тук.

Договор с "Торнадо-дил" ООД

Платежни документи: Фактура №0000003362/05.08.2015г.

Публична покана

Доставка и монтаж на нов водогреен котел и комбинирана газо-нафтова горелка за парната инсталация на СОУ "Димчо Дебелянов" - Варна

Публична покана

Изисквания

Образци

 

Избор на фирма оператор на ваучери за храна за 2015г.

Протоколът от заседанието на комисията може да видите тук.

 

Доставка на гориво

Решение.pdf-13.11.2014, 15:40
Договор брокер.pdf -18.11.2014, 14:30
Техническа спецификация.pdf-18.11.2014, 14:35
Платежни документи: Фактура №18654/06.01.2015г.Фактура №18864/15.01.2015г.Фактура №19461/12.02.2015г.

Платежни документи: Фактура №1000020464/31.03.2015г.

 

Вътрешни правила на профил на купувача

Вътрешни правила на профил на купувача.pdf

Ред за изпращане на документите в Регистъра на АОП и публикуването им в профила на купувача.