Покана - III заседание на Обществения съвет за 2019 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището за 2019 г., което ще се проведе на 27 март 2019 г. от 18.00 часа в учителската стая на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2019/ 2020 година;

2. Разни.

Покана - II заседание на Обществения съвет за 2019 г.

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2019 г., което ще се проведе на 20 март 2019 г. от 18.00 часа в учителската стая на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

      1. Изразяване на становище и съгласуване на училищния план- прием за учебна 2019/ 2020 година;

      2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2018 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

      3. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2019 г., както и за отчета за изпълнението му към 31.12.2018 година;

       4.Разни.

Нов Обществен съвет

Заповед - състав и правомощия на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол 001

Протокол от проведено събрание на представителите на родителите на децата от ПГ и учениците от I до XI клас за конституиране на нов Обществен съвет

Покана за провеждане на родителски срещи

Във връзка с излъчване на представители на родителите на деца и ученици от СУ "Димчо Дебелянов" за избор на членове на Обществен съвет, ще се проведат родителски срещи, както следва:

- за учениците от I клас на 13 ноември 2018 г. от 17:30 часа, а за учениците от II клас на 14 ноември от 17:30 часа в приемащото училище СУ "Елин Пелин" в посочените стаи;

- за учениците от III и IV клас ще се проведат на 14 ноември 2018 г. от 18:30 часа в приемащото училище ОУ "Иван Вазов"/ПГЕ в класните стаи;

- за учениците от V до VII клас ще се проведат на 13 ноември 2018 г. от 18:40 часа, а за учениците от VIII - XI клас на 15 ноември от 18:40 часа в приемащото училище СУ "Любен Каравелов" в класните стаи

Подробна информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет, може да прочетете тук.

Архив

Архив 2018 - Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет

Архив 2017 - Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет

Заповед на Директора за определяне състава на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол за учредяване на Обществен съвет към СУ „Димчо Дебелянов“

 

Писмо за подкрепа

Писмо за подкрепа от членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Правомощия на Обществения съвет

Правомощията на Обществения съвет са следните:

1. Одобрява стратегията за развитие на СУ „Д. Дебелянов“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или на министъра на образованието и науката.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата