Покана - I заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 29 януари 2021 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

  Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Покана - ХI заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на единадесето заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 11 декември 2020 г. от 18.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на график за редуване на присъствено с обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5. до 12. клас, считано от 04.01.2021 г. до края на първи учебен срок.

2. Разни.

Покана - Х заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на десетото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 16 ноември 2020 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и съгласуване за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 1. до 4. клас, считано от 18.11. до 01.12.2020 г. включително.

 2. Разни.

Покана - IХ заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на деветото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 11 ноември 2020 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

  1. Обсъждане и даване на мнение за редуване на присъствено с обучение в електронна среда от разстояние за учениците от 5 до 12 клас, считано от 12.11. до 23.12.2020 г. включително.
  2. Разни.

Покана - VIII заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 22 октомври 2020 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

1.Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището съгласно чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.Разни.

Покана - VII заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 11 септември 2020 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM или в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание) при следния

  Дневен ред:

1.     1. Съгласуване на Правила за работа в условията на COVID- 19 в СУ „Димчо Дебелянов“ за 2020/ 2021 година и Списък с мерки в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН.

2.      2. Разни.

Покана - VI заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 31 август 2020 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM или в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание) при следния

Дневен ред:

1.Съгласуване на училищните учебни планове за 2020/ 2021 година.

2.Разни.

Покана - V заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 16 юли 2020 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на шестмесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.Излъчване на представител/ и за участие в обновяването на Етичния кодекс на СУ „Д. Дебелянов“ за учебна 2020/ 2021 година.

3.Разни.

Покана - IV заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 27 април 2020 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

 

Покана - III заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 16 март 2020 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред: 

1.   Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2020/ 2021 година.

2.      Разни.

Покана - II заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 05 март 2020 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния  

Дневен ред:

1.Изразяване на становище и съгласуване на училищния план- прием за учебна 2020/ 2021 година;

2.Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2019 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

3.Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2020 година.

4.Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2020/ 2021 година.

5.Разни.

Състав на Обществения съвет

Заповед за промяна на член в състава на Обществения съвет

Покана - I заседание на Обществения съвет за 2020 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за 2020 г., което ще се проведе на 30 януари 2020 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния  

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Архив

Архив 2019 1, 2, 3 - Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет

Заповед на Директора за определяне състава на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол от проведено събрание за конституиране на нов Обществен съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Архив 2018 - Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет

Архив 2017 - Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет

Заповед на Директора за определяне състава на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол за учредяване на Обществен съвет към СУ „Димчо Дебелянов“

Правомощия на Обществения съвет

Правомощията на Обществения съвет са следните:

1. Одобрява стратегията за развитие на СУ „Д. Дебелянов“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или на министъра на образованието и науката.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата