Писмо за подкрепа

Писмо за подкрепа от членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол 8

Протокол № 8 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - VIII заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 октомври 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1. Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището съгласно чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Протокол 7

Протокол № 7 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - VII заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1. Излъчване на трима представители на родителите за участие в съвета за обществен мониторинг "Твоят час" в изпълнение на чл.29, ал.4 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2.

2. Разни

Протокол 6

Протокол № 6 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - VI заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 28 август 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

  1. Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгл. чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас за учебната 2017/2018 г.
  3. Излъчване на представители за участие в създаването и приемането на Етичния кодекс на СУ „Димчо Дебелянов“ за учебната 2017/2018 г.
  4. Промяна в състава на Обществения съвет поради отписване или завършване на детето/ученика, чийто родител е член на същия по реда на чл.15, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  5. Разни
Протокол 5

Протокол № 5 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - V заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 април 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Определяне на до трима представители на родителите на учениците, които да присъстват като наблюдатели при провеждането на държавните зрелостни изпити на 19 и 22 май, 2017 година в изпълнение на чл. 23, ал. 1, т. 2а, чл. 29 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавни зрелостни изпити.
  3. Разни.
Протокол 4

Протокол № 4 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - IV заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на четвърто заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 29 март 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 г., както и за отчета за изпълнението му към 31.12.2016 година;

2.Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2016 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

3.Разни.

Протокол 3

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - III заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на трето заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 16 март 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година;

2. Разни.

Протокол 2

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Покана - II заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второ заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 10 януари 2017 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебна 2017/2018 година;

2. Разни.

Обществен съвет при СУ "Димчо Дебелянов"

Обществен съвет при СУ „Димчо Дебелянов“

Председател: Марияна Димитрова Ширванян - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

Членове:       

1.Мария Христова Върбанчева - представител на финансиращия орган - Община Варна

2.Веселка Сидерова Радева - представител на професионално доказани личности от различни области на обществения живот

3.Нели Димова Трифонова - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

4.Аделина Веселинова Илиева - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

5.Милена Стоянова Йорданова - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

6.Константин Димитров Мангуров - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

Резервни членове:

1.Антония Иванова Маринова - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

2.Иван Петров Топалов - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

3.Георги Гичев Гичев - представител на родителите на децата и учениците в СУ „Димчо Дебелянов“

4.Виолета Василева Пенчева

5.Христина Иванова Герова

С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет участват:

1.Атанас Георгиев Радев от 11 а клас - Председател на Ученическия съвет

2.Денислав Антонов Манасиев от 11 а клас - Зам.-председател на Ученическия съвет

3.Атимола Вейсел Вейсел от 8 б клас - член на Ученическия съвет

Протокол №1

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Заповед

Заповед на Директора за определяне състава на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов"

Протокол № 001-УС

Протокол от проведено учредително събрание

Покана - Учредително събрание за създаване на Обществен съвет

В изпълнение на Глава четиринадесета от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с прилагане на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви информираме, че учредителното събрание за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе на 15 декември 2016 г. от 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на обществения съвет;

2. Избор на пет представители на родителите в състава на Обществения съвет;

3. Избор на резервни членове за състава на Обществения съвет.

4. Други.

Покана / Родителски срещи

П О К А Н А

 за провеждане на родителски срещи за избор на представители на родителите на деца и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ за членове на Обществения съвет към училището при следния

Дневен ред:

1. Запознаване с реда и начина за съставяне на Обществените съвети в училищата;

2. Запознаване с основните функции и правомощия на Обществения съвет;

3. Излъчване и гласуване на представител на класа за състава на Обществения съвет

Дата, час и място на провеждане на родителските срещи:

ПГ-5г. - Диана Стойчева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 13.15 / Стая - 203

ПГ-6г. - Спаска Константинова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 13.15 / Стая - 202

1 а клас - Красимира Стоянова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 304

1 б клас - Светлана Петрова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 303

1 в клас - Златина Манолова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 302

1 г клас - Христинела Тодорова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 301

2 а клас - Жени Георгиева   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.40 / Стая - 403

2 б клас - Надежда Маркова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 17.30 / Стая - 405

2 в клас - Ани Петрова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.30 / Стая - 406

2 г клас - Паулина Велчева   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.30 / Стая - 407

3 а клас - Димитринка Божидарова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.40 / Стая - 410

3 б клас - Ивелина Узунова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.40 / Стая - 205

3 в клас - Свежа Станева   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.40 / Стая - 204

4 а клас - Снежана Нейчева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 17.450 / Стая - 410

4 б клас - Добринка Паянева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 17.45 / Стая - 409

4 в клас - Валентина Статева   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.45 / Стая - 404

4 г клас - Диана Тонкова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 17.50 / Стая - 409

5 а клас - Милена Великова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 104

5 б клас - Кремена Димитрова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 103

6 а клас - Антоанета Падежка   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 206

6 б клас - Татяна Иванова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.00 / Стая - 306

7 а клас - Снежана Панчева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 209

7 б клас - Дияна Николова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 307

8 а клас - Красимира Великова   Дата - 24.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 307

8 б клас - Тодорка Занкова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 305

9 а клас - Анелия Вълчева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 208

11 а клас - Николинка Василева   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Актова зала

11 б клас - Олга Ангелова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 201

12 а клас - Ренета Николова   Дата - 23.11.2016г. / Начален час - 18.30 / Стая - 207

Правомощия на Обществения съвет

Правомощията на Обществения съвет са следните:

1. Одобрява стратегията за развитие на СУ „Д. Дебелянов“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или на министъра на образованието и науката.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата