Покана за IV заседание на Обществения съвет за 2024 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището за 2024 г., което ще се проведе на 16 април 2024 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.
Покана за III заседание на Обществения съвет за 2024 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 5, ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на трето заседание на Обществения съвет към училището за 2024 г., което ще се проведе на 26 март 2024 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния 

Дневен ред:

 1. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2024 година;
 2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2023 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 3. Разни.
Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2024 година

Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2024 г. можете да видите тук.

Покана за II заседание на Обществения съвет за 2024 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2024 г., което ще се проведе на 26 февруари 2024 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния 

Дневен ред:

 1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебна 2024/ 2025 година, които се предоставят за безвъзмезно ползване на учениците.
 2. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебна 2024/ 2025 година.
 3. Разни.
Протокол от първото заседание на Обществения съвет за 2024 година

Протокол от първото заседание на Обществения съвет за 2024 г. можете да видите тук.

Покана за I заседание на Обществения съвет за 2024 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за 2024 г., което ще се проведе на 29 януари 2024 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпънението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.
Протокол от деветото заседание на Обществения съвет за 2023 година

Протокол от деветото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана IХ заседание на Обществения съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на деветото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 13 ноември 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

 Дневен ред:

1. Даване на мнение за вида на предлаганата закуска- основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в изпълнение на чл. 13, ал. 7 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Протокол от осмото заседание на Обществения съвет за 2023 година

Протокол от осмото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана VIII заседание на Обществения съвет за 2023 година

     В изпълнение на чл. 20 и във връзка с с чл. 16, ал. 1, т. 4, чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 19 октомври 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния 

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Обсъждане и приемане на отчета на директора за изпълнение на Стратегията на училището за учебна 2022/ 2023 година.
 3. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Обществения съвет за учебна 2022/ 2023 година.
 4. Разни.
Протокол от седмото заседание на Обществения съвет за 2023 година

Протокол от седмото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана VII заседание на Обществения съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 20 юли 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Вземане на решение за излъчване на предсавител от състава на обществения съвет, който да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на обнавяването на Етичния кодекс.

 3. Съгласуване на училищните учебни планове за 2023/ 2024 учебна година.

 4. Разни.

Протокол от шестото заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от шестото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана VI заседание на Обществения съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с с чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 09 юни 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.      Съгласуване на избора на учебник по компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023/ 2024 година, който се предоставя за безвъзмезно ползване на учениците;

 1. Разни.

Протокол от петото заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от петото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана V заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 18 април 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.

 

Протокол от четвъртото заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от четвъртото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

 

Покана IV заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на четвърто заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 23 март 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.      Съгласуване на избора на учебници по география и икономика и по математика за V клас и за VI клас за учебната 2023/ 2024 година, които се предоставят за безвъзмезно ползване на учениците;

2.      Разни.

 

Протокол от третото заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от третото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана III заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 8, ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 16 март 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебна 2023/ 2024 година, които се предоставят за безвъзмезно ползване на учениците;
 2. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2023 година;
 3. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2022 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 4. Представяне на проект на бюджета за 2023 г. за изразяване на становище.
 5. Разни.

Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана II заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 09 март 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебна 2023/ 2024 година.
 2. Разни.
Протокол от първото заседание на Обществения съвет за 2023 г.

Протокол от първото заседание на Обществения съвет за 2023 г. можете да видите тук.

Покана I заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 26 януари 2023 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:
 

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Разни.
Протокол от осмото заседание на Обществения съвет за 2022 г.

Протокол от осмото заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук.

Покана VIII заседание Обществен съвет за 2022 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 10 ноември 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Даване на мнение за вида на предлаганата закуска- основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в изпълнение на чл. 13, ал. 7 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Разни.
Протокол от седмото заседание на Обществения съвет за 2022 г.

Протокол от седмото заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук.

Покана VII заседание Обществен съвет за 2022 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на седмото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 29 септември 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Вземане на решение за избор на фирма за ежедневна доставка на обеди в дните, в които се провеждат учебни занятия за учениците в ЦОУД, предвид постъпило уведомление от досегашния доставчик за преустановяване дейността на фирмата, свързана с детското изхранване на територията на град Варна.
 2. Обсъждане и приемане на отчета на директора за изпълнение на Стратегията на училището за учебна 2021/ 2022 година.
 3. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Обществения съвет за учебна 2021/ 2022 година.

4.      Разни.

 

Протокол от шестото заседание на Обществения съвет за 2022 г.

Протокол от шестото заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук.

Покана VI заседание Обществен съвет за 2022 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на шестото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 08 септември 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.      Съгласуване на училищните учебни планове за 2022/ 2023 учебна година.

2.      Вземане на решение за излъчване на предсавител от състава на обществения съвет, който да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и в обсъжданията при обнавяването на Етичния кодекс.

3.      Разни.

 

Покана - V заседание на Обществения съвет за 2022 г.

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 14 юли 2022 г. от 18.00 часа в учителската стая на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.      Разни.

Протокол от четвърто заседание на Обществения съвет за 2022 г.

Протокол от четвърто заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук.

Покана - IV заседание на Обществения съвет за 2022 г.

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 29 юни 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

1.   Съгласуване на избора на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас и за VI клас за учебна 2022/ 2023 година, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

2.      Разни.

Протокол от третото заседание на Обществения съвет за 2022 г.

Протокол от третото заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук.

Покана - III заседание на Обществения съвет за 2022 г.

             В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на третото заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 27 април 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.      Предоставяне на информация за предприетите текущи стъпки от ръковдството на СУ „Д. Дебелянов“ за разрешаване на възникналата ситуация на покривното прастранство на сградата на училището и други строителни нередности.

3.      Разни.

Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2022 г.

 Протокол от второто заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук

Покана - II заседание на Обществения съвет за 2022 г.

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2022 г., което ще се проведе на 23 март 2022 г. от 18.00 часа в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1.      Предоставяне на информация за предприетите текущи стъпки от ръковдството на СУ „Д. Дебелянов“ за разрешаване на възникналата ситуация на покривното прастранство на сградата на училището.

2.      Запознаване с Конструктивна експертиза за обект: покрив на сградата на СУ „Д. Дебелянов“, изготвена от инж. Кирил Кърлиев, главен проектант на „МК- Комплект“ ЕООД, Варна.

3.      Разни.

Очаквам Ви на предстоящото заседание! 

Заповед - състав на Обществения съвет

Заповед за определяне на поименен състав на Обществения съвет към СУ "Димчо Дебелянов" за срок от три години.

Протокол от първо заседание на Обществения съвет за 2022 г.

 Протокол от първото заседание на Обществения съвет за 2022 г. можете да видите тук

До родителита, излъчени на проведените родителски срещи за представители от всяка паралелка за участие в събрание за ситуиране на Обществен съвет на 09.03.2022 г.

В изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Глава 14 на Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с прилагане на чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3 и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на учредително заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 09 март 2022 г. от 18.00 часа в малкия физкултурен салон на СУ „Димчо Дебелянов“ при следния 

Дневен ред:

 1. Избор на родители на ученици за основни членове на Обществения съвет;
 2. Избор на родители на ученици за резервни членове на Обществения съвет;
 3. Избор на председател на Обществения съвет;
 4. Разни.

Информация за правомощията на Обществения съвет може да намерите в Рубрика „Обществен съвет“ на официалния сайт на училището- sou-ddeb.com.

След ситуирането на състава на обществения съвет ще бъде проведено и първо заседание при следния дневен ред:

1.      Изразяване на становище по училищния план- прием за учебна 2022/ 2023 година;

2.      Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебна 2022/ 2023 година, които се предоставят за безвъзмезно ползване на учениците;

3.      Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2022 г., както и за отчета за изпълнението му към 31.12.2021 година;

4.      Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2021 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

5.      Представяне на проект на бюджета за 2022 г. за изразяване на становище.

Очаквам Ви и Ви моля, да потвърдите участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание!

Заповеди за създаване, устройство и дейност на Обществен съвет

Заповед за определяне на длъжностно лице, което административно и технически да подпомага Обществения съвет след неговото ситуиране.

Заповед за утвърждаване броя на основните и резервни членове на Обществения съвет в СУ "Димчо Дебелянов" за срок от 3 години. 

Заповед за процедура по избор на членове на Обществен съвет

Заповед за определяне на реда и начина за създаване, устройство и дейност на Обществения съвет в СУ "Димчо Дебелянов".

Покана - VIII заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на осмото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 25 октомври 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата Google Meet или в кабинета на директора на СУ "Димчо Дебелянов" (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1.   Обсъждане и приемане на деветмесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Изразяване на мнение за вида на предлаганата закуска- основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в изпълнение на чл. 13, ал. 7 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

3.   Разни.

Покана - V заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на петото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 22 юни 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM или в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

  Дневен ред:

1. Обсъждане и одобрение на взетото решение на административното ръководство на СУ „Д. Дебелянов“, броят медицински лица, обслужващи децата и учениците да бъде различен от посочения в ал. 1 и 2 към чл. 5 от Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, определен в зависимост от особеностите на региона и на училището.

2. Разни.

Покана - IV заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на четвъртото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 26 април 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM или в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Покана - III заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на трето заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 13 април 2021 г. от 15.00 часа при следния

  Дневен ред:

1. Съгласуване на учебни комплекти по учебен предмет "Родинознание" за I клас.

 

Покана - II заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второто заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 09 март 2021 г. от 18.00 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM или в кабинета на директора на СУ „Димчо Дебелянов“ (при изразено Ваше желание и спазване на въведените противоепидемични мерки) при следния

  Дневен ред:

1.      Изразяване на становище по училищния план- прием за учебна 2021/ 2022 година;

2.      Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната 2020 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

3.      Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2021 година.

4.      Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от децата и учениците за учебна 2021/ 2022 година.

5.      Отчет за изпълнението на Стратегията на училището за 2020 година.

6.      Разни.

Покана - I заседание на Обществения съвет за 2021 година

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на първото заседание на Обществения съвет към училището за 2021 г., което ще се проведе на 29 януари 2021 г. от 12.30 часа чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата ZOOM при следния

  Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Правомощия на Обществения съвет

Правомощията на Обществения съвет са следните:

1. Одобрява стратегията за развитие на СУ „Д. Дебелянов“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или на министъра на образованието и науката.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата