ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

В Средно училище „Димчо Дебелянов“ се работи по следните Национални програми:

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда“. Целта е да се обособи кът за четене до училищната библиотеката, където да се провеждат инициативи, свързани с повишванане мотивацията за четене сред учениците и провеждане на срещи със съвременни български автори и обществени личности. По този начин учениците ще бъдат стимулирани да четат повече, ще се провокира тяхната креативност и ще се развият уменията им за общуване и социализация.

НП "Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот", 2021 година. Целта е родителите да бъдат включени още  по-активно в училищния живот и да се изградят взаимоотношения на доверие, уважение и толерантност. Целеви групи ще бъдат  ученици от начален етап - първи и втори клас и техните родители и ученици от прогимназиален етап –пети и шести клас и техните родители.

НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“, който дава възможност за допълнителна подготовка на изявени в конкретни области ученици  с цел успешно представяне и постигане на по-високи резултати на олимпиади и състезания;

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ има за цел, чрез игрови подход  децата да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Площадката за обучение представлява умален размер на пътна мрежа - улици, регулирани и нерегулирани кръстовища, велосипедна алея, паркинг и съответната вертикална сигнализация  - пътни знаци и светофари и хоризонтална маркировка;

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ има за цел да оптимизира процеса на обучение, чрез осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение и да допринесе за устойчивото развитие на мрежовата инфраструктура в училище;

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ обуславя непрекъснат образователен процес, чрез осигуряване на заместване на учители с цел учениците да не пропускат учебното съдържание. Непрекъснатостта на учебния процес е предпоставка за постигане на по-високи резултати от учениците;

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ има за цел повишаване на ефективността на публичните разходи за образование, чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала.

„Занимания по интереси“ дава дъзможност за провеждане на образователни дейности, чрез групиране на учениците според техните интереси. Заниманията имат за цел да стимулират развитието на личностните качества у децата и да развият социални и творчески умения в областта на науките, изкуството и спорта.

* * *

                                  

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

В СУ „Димчо Дебелянов“ се реализират дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който има за цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът ще осигури техническото обезпечаване на образователната система и условия за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние, ще създаде предпоставки за развиване на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

* * *

 

      

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

СУ „Димчо Дебелянов“- Варна реализира дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", благодарение на финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове. През учебната 2019/ 2020 година в училището е сформирана една група под формата на извънкласни дейности- клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. В нея участват 18 ученици от трети клас с ръководител учител по информационни технологии. Целта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. Дейността е финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

Информация за реализираните дейности по проект "Образование за утрешния ден"

* * *


       

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

В СУ „Димчо Дебелянов“ стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В начинанието усилено работят 21 ученици от начален етап и 88 ученици от прогимназиален и гимназиален етап, организирани в 20 групи, ръководени от 15 педагогически специалисти. В допълнителните обучения се осъществява подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. За учениците във втори гимназиален етап се провеждат допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Подробна информация за дейностите по проекта, които се реализират в СУ "Димчо Дебелянов", може да прочетете в линка "Подкрепа за успех"

 * * *

 

Проект № BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“

Средно училище „Димчо Дебелянов" е включено в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В тази връзка са извършени редица строително-монтажни дейности в образователната институция с цел подобряване условията за провеждане на образователния процес.

Линк към дейностите по проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна"

 * * *

 

Проект "Посланици на доброто"

От месец ноември на 2016г. СУ "Димчо Дебелянов" работи по проект "Посланици на доброто", който е насочен към доброволчеството за благотворителни каузи.

Дейността се реализира в рамките на проект "Посланици на доброто" на Фондация Карин дом с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

* * *

 

Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час) – фаза І"

През учебната 2016/2017г. в СУ „Димчо Дебелянов“ стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час) – фаза І“. Сформирани се 26 учебни групи за извънкласни дейности, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и дейности по интереси, които да развиват творческите способности на децата.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове.

Подробна информация за дейността по проекта, които се реализират в СУ "Димчо Дебелянов", може да прочетете в линка „Твоят час“.

 * * *

 

Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

През учебната 2016/2017г. СУ „Димчо Дебелянов“ беше включено като пилотно училище по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Създаден беше клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник и класните ръководители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Варна, провеждат учебни занятия и консултации с ученици от първи до дванадесети клас с цел да ги насочат в избора на професия и да спомогнат за тяхното карирерно ориентиране.  

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Подробна информация за дейностите по проекта, които се реализират в СУ "Димчо Дебелянов", може да прочетете в линка „Клуб „Кариера“.