Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

СУ „Димчо Дебелянов“ е пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта в училището ни е разкрит клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник и учители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране - Варна осъществяват консултиране на ученици от всички етапи и степени на образование.

Линк към Национален портал за кариерно ориентиране на учениците.

Ефективност на проведеното обучение по Програмата за кариерно ориентиране на учениците

В началото на учебната 2016/2017 година - СУ „Димчо Дебелянов“ беше включено като пилотно училище по проект BG05М20Р001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Реализирането на плана на дейностите по апробиране на програмата за кариерно ориентиране обхвана 260 ученици от 11 паралелки на СУ "Димчо Дебелянов". Разкрит беше клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник и класните ръководители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Варна провеждаха учебни занятия и консултации с ученици от първи до дванадесети клас. Основната цел при изпълнението на Програмата за кариерно ориентиране беше да се даде насока на учащите в избора им на професия и да спомогне за тяхното карирерно ориентиране.

През учебната година ни гостуваха представители на Агенцията по заетостта и изявени личности в определени професионални области. Освен учебните занятия, проведени в клуб „Кариера“ и класните стаи – бяха организирани и няколко професиографски екскурзии по време на които учениците се срещнаха с представители на различни професии, запознаха се с характера на дейностите, които те извършват и натрупаха лични впечатления от практическата среда, в която се упражнява дадена професия. Учениците от гимназиален етап посетиха  две кандидатстудентски борси, където се запознаха с предлаганите специалности и получиха насоки - как да кандидатстват, какви са необходимите документи и периодите за полагане на кандидатстудентските изпити.

Груповите и индивидуални работи при обучението, дискусиите, споделянето на опит, поставяне на проектно-базирани задачи, ролевите игри, интерактивните упражнения и други използвани методи - допринесоха не само за получаване на нови знания, но предизвикваха и много позитивни емоции.

След проведените заключителни мероприятия по проекта учениците отчетоха ползата от проведеното обучение през учебната година, а кариерните консултанти споделиха, че желаният резултат е постигнат при всички ученици, като най-ефективен е бил при учениците от гимназиален етап.

Професиографска екскурзия до Варненския зоопарк

В края на учебната година учениците от пилотните паралелки на V и VI клас посетиха зоопарк - Варна. Те се запознаха със специалисти, упражняващи професиите зооинженер и ветеринар, които им разказаха за спецификата на своята работа, за апаратурата, с която работят и за особеностите на различните видове животни, обитаващи зоопарка.

Благодарим на ОП "Зоопарк - СЦ" - Варна за оказаното съдействие при провеждане на професиографската екскурзия, която се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Професиографска екскурзия до СОК "Камчия"

В последния учебен ден за учениците от пилотните паралелки в начален етап се проведе професиографска екскурзия до СОК "Камчия". В комплекса малчуганите имаха възможност да посетят радио - телевизионния център, Славянския център, музея на кристалите, спортния комплекс и амфитеатъра и да се запознаят с представители на различни професии. Най-атрактивно се оказа посещението в Авиокосмическия център, където космонавтът-дубльор Красимир Стоянов разказа за своята професия, авиацията и космоса. Приключението завърши с посещение в планетариума, където децата се разходиха виртуално в Слънчевата система.

Професиографската екскурзия се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

   

Благодарим за съдействието и гостоприемството на екипа на СОК „Камчия“.

Фестивал на професиите

В Деня на отворените врати в СУ "Димчо Дебелянов" се проведе Фестивал на професиите - заключително мероприятие по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". В инициативата се включиха учениците от пилотните паралелки в гимназиален етап. Представени бяха професиите - археолог, фотограф, фризьор, сервитьор-барман и пчелар, а учениците от 12а клас разиграха заснемане на игрален филм, в който главната роля беше отредена на нашия възпитаник и актьор от ДТ "Стоян Бъчваров" - Недялко Стефанов. Сред гостите на събитието бяха изявени личности от различни професионални области, ученици от ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров" и кариерните консултанти от Център за кариерно ориентиране-Варна, с които работим съвместно по проекта през настоящата учебна година.

Благодарим на членовете на екипа - Милка Войнова и Николинка Василева за мащабната организация и прецизната реализация на мероприятието.

Мониторинг

Ганка Илиева – експерт в Министрерство на образованието и науката и администратор на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" извърши проверка на дейностите по апробиране на програмата за кариерно ориентиране в СУ „Димчо Дебелянов“.

Наред с осъществения контрол по отчетността на реализираните дейности, тя посети и учебно занятие на тема „Инструменти за вземане на решения“, където учениците от 11а клас определяха факторите, които влияят при вземане на решения и степента на тяхната значимост, свързани с професионалното им бъдеще.

Професиографска екскурзия

С учениците от 1а, 4а и 6б клас се проведе професиографска екскурзия в изпълнение на Училищната програма за кариерно ориентиране на учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

Под ръководството на членовете на екипа по проекта - Милка Войнова и Николинка Василева, класните ръководители на трите пилотни паралелки и кариерни консултанти от ЦКО-Варна – 65 ученици посетиха производствената база на фирма „Лагард“, за да се запознаят отблизо с професията Хлебар.

Учениците бяха посрещнати от технолозите Мария Томова и Димитър Димитров, които им разказаха за производствения цикъл на работа - показаха им как се замесва тестото, къде втасва, как се оформят различните видове хляб и пещите, в които се изпича, за да достигне той до нашата трапеза.

След като проследиха целия технологичен процес – децата имаха възможност да опитат от току-що изпечения хляб, с който ги почерпиха технолозите.

В резултат на проведеното изнесено обучение учениците натрупаха лични наблюдения за дейностите, които извършват хората, упражняващи професията Хлебар, за машините и съоръженията, с които работят и за специалното облекло, което се изисква при работа в производствените цехове.

Екскурзията предизвика много позитивни емоции у малчуганите и интерес към професията. И кой знае – може един ден някой от тях да избере професията на хлебаря.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Благодарим на ръководството на фирма „Лагард“ за оказаното съдействие при реализиране на дейностите по проекта и на служителите за приятното посрещане и ползотворната дейност.

   

Кандидтастудентска борса 2017

Учениците от пилотните паралелки на 11а и 12а клас посетиха 23-тото издание на изложението „Кандидатстудентска борса 2017“, която се провежда традиционно през месец март във Варна. Те се запознаха с предлаганите специалности и получиха практически насоки  за това как да кандидатстват, какви са необходимите документи и периодите за полагане на кандидатстудентските изпити. Представителите на участващите в изложението 22 висши учебни заведения отговориха на учениците на всички вълнуващи ги въпроси. Посещението беше организирано от кариерните консултанти Милка Войнова и Николинка Василева в изпълнение на Плана на дейностите по апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците от СУ „Димчо Дебелянов“.

По време на изложението младежите се запознаха и с инициативата "Варна - Европейска младежка столица 2017". Организатори на събитието са сдружение "Кандидатстуденстка борса" и Община Варна.

Посещението на изложението се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Опознавам себе си" в пилотна паралелка 5б клас

В учебното занятие на тема „Опознавам себе си“ от ядро „Самоосъзнаване“ на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище, учениците от пилотната паралелка 5б клас трябваше да направят равносметка на своите силни и слаби страни и респективно да си отговорят на въпроса - aко всичко зависи от тях, какво най-много биха искали да работят, когато пораснат.

Под наставничеството на кариерните консултанти – Милка Войнова и Николинка Василева, стъпка по стъпка учениците направиха преценка на своите дарби и таланти, които притежават, заниманията, които обичат и за какво мечтаят, за да превърнат своите способности в бъдеща професия, която освен полезна да бъде и приятна за тях.

На базата на техните интереси и индивидуалност, които притежават – кариерните консултанти насочиха всеки, коя професионална област би била най-подходяща за него. Важно е децата да познават себе си, да развиват ценните качества, които притежават и да експериментират, за да са гъвкави и продуктивни и да имат по-голям избор за трудова дейност.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Моят портрет на успеха" в пилотна паралелка 7а клас

Учениците от пилотната паралелка на 7 а клас проучиха и събраха информация за професиите, които са били упражнявани от различните поколения в техния род. За учебния час на тема „Моят портерт на успеха“ те представиха проекти с родословни дървета на професиите на техните предци.

Упражнението провокира дискусия за ролята на семейството и приемствеността при избора на професия и разкриване на историческите, социалните и психологическите причини за избора на една или друга професия от членовете на рода. Обсъдиха се, както възможните позитиви, така и негативите на приемствения избор.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

След училище - накъде...?

Учениците от пилотните паралелки в гимназиален етап участваха в среща-разговор за избора, който трябва да направят след завършване на средното си образование, т.к. за тях е важно да го направят съзнателно и информирано.

По темата „Много алтернативи – едно решение“, специален гост - лектор беше Божидар Михайлов – директор на Дирекция „Бюро по труда“-Варна.

Знаят ли учениците накъде да поемат след училище?  Имат ли избран професионален път? Имат ли необходимата информация? Какви са техните способности и как да ги използват? Как да спестят време, ресурси и енергия, за да се реализират на пазара на труда? Как да получат желаната работа?

Наред с въпросите, на които учениците бяха предизвикани да си отговорят, г-н Михайлов ги запозна в кратка презентация с възможностите, които предлага Агенцията по заетостта и с изискванията на работодателите към кандидатите.

Срещата се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Форум "Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие"

   

Ученици от пилотните паралелки 11А и 12А клас посетиха форума на варненските университети, който се проведе под мотото „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие”. Организатор и домакин на инициативата беше Центърът за кариерно ориентиране при РУО - Варна.

Изложението, което се реализира за първи път в морската столица, беше посетено от над 500 ученици. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с подготовката и условията за кандидатстване и с професионалната реализация след завършване на бакалавърските и магистърските програми.

Посещението на форума се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Клуб "Кариера" официално отвори врати


 

В училището ни официално беше открит клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник Милка Войнова, кл. ръководител Николинка Василева и учители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Варна, провеждат учебни занятия и консултации с ученици от първи до дванадесети клас с цел да ги насочат в избора на професия и да спомогнат за тяхното карирерно ориентиране.  

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Кариерно ориентиране в пилотните паралелки от начален етап

 

Кариерните консултанти Николинка Василева и Милка Войнова от СУ „Димчо Дебелянов“, класните ръководители на пилотните паралелки и консултанти от Център за кариерно ориентиране – Варна  проведоха и през месец януари учебни занятия в изпълнение на Плана за апробиране на програмата за кариерно ориентиране.

С първокласниците беше проведена групова работа на тема „Кой произвежда хляба?“, като целта на учебното занятие беше малчуганите да придобият основни знания за професията на хлебаря – какво е характерно, как да разпознаят човек, който упражнява тази професия и от какво се създава хляба.

Второкласниците дискутираха, какъв е светът на труда около тях – запознаха се с различни видове дейности и как се наричат свързаните с тях професии. Консултантите бяха подготвили т.нар. „Влакче на професиите“, чиито вагони представляват определена област на труд и децата  избираха, в кой от тях да се „качат“ според своите интереси.

По проектно-базирана задача работиха учениците от пилотната паралелка на трети клас. В учебния час на тема „Моето любимо занимание“ те разказваха за своите хобита. В края на занятието децата подредиха изложба с кратки съчинения, в които описаха любимите си занимания и какви са техните мечти за реализация, когато  дойде време да „влязат“ в света на големите.

Учебното занятие „Професии, които правят хората известни“ предизвика оживена дискусия сред четвъртокласниците. Учениците бяха подготвили съчинения по темата, които представиха по време на часа в клуб "Кариера".

Дейностите се реализират в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Какъв да стана?" в пилотна паралелка 2 б клас

Във 2 б клас се проведе учебно занятие на тема „Какъв да стана?“ от ядро "Осъзнаване на възможностите" на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище".

Целта на проведеното обучение беше учениците да открият наименованията на различни професии по общите им характеристики и да добият първоначални знания за отличителните черти на по-често срещаните професии.

Водещите занятието - Николинка Василева и Милка Войнова, разделиха класа на групи и поставиха задача на учениците да изпишат на предоставените работни листи имената на професии, които отговарят на определено описание. Малчуганите трябваше да отговорат на три основни въпроса:

1.Какви средства на труда използва човек, който упражнява определена професия?

2.Къде работи човекът, който упражнява дадената професията?

3.Какво образование е необходимо за упражняване на всяка от професиите?

В процеса на обучение имаше и състезателен елемент – групите се редуваха да правят описание на определена професия, а противниковият отбор трябваше да определи коя е тя.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Ценности и ценностна система" в пилотна паралелка 9 а клас

Учениците от 9 а клас отговаряха на въпроса „Кои ценности са важни за мен?“ в часа, реализиран  по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

Същността на занятието се изразяваше в това, че всеки човек се отличава от другите около него по своята ценностна система. Целта на учебния час беше всеки ученик да може да разпознава и определя значимите и важни за него ценности.

Учениците получиха работни листи със списък на ценностите, в който трябваше да изберат най-важните и по-малко важните ценности според тях.

Разделени на групи, деветокласниците обсъдиха въпроси, като какво биха предприели, ако се наложи да работят професия, която не отговаря на тяхната ценностна система и какви компромиси биха направили.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Светът на професиите" в пилотна паралелка 4 а клас

В учебния час по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното обарзование“, чиято тема беше „Светът напрофесиите“, учениците от пилотната паралелка 4 а клас бяха запознати с това, как да групират различните професии. Целта на урока беше децата да могат да откриват характерни белези и чрез тях да разпознават различните професии.

По поставената задача децата работиха групово и трябваше да попълнят списък с професии. В края на упражнението представител от всяка група запозна съучениците си с приликите и разликите между професиите от една и съща група. Учебният час, воден от Милка Войнова и Николинка Василева мина не само с усвояване на нови знания, но и с много забавление от начина на поднасяне на материала.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие „Връзката между учебните предмети и избора на професия“ в пилотна паралелка 8 б клас

 

В пилотната паралелка VIIIБ клас се проведе учебно занятие на тема „Връзката между учебните предмети и избора на професия“. Изборът  на професия е много по-сложен процес от харесването или нехаресването на даден учебен предмет и за да се насочат учениците към определена професия, е от значение да се отчита не само успехът по изучаваните дисциплини, но и мотивите, нагласите, интересите, способностите, изискванията на професиите и др.

На учениците беше даден работен лист със списък на задължителните учебни предмети, които се изучават в гимназиален етап на обучение. Беше поставена задача- всеки ученик да определи времето за подготовка по всеки  предмет и постигнатия по него успех. След като приключи индивидуалната работа, класът беше разделен на 5 групи, които обобщиха резултатите и обсъдиха причините за различното време за учене по отделните предмети. След това заедно потърсиха връзка между времето, което ученикът отделя за овладяване на учебното съдържание, и постигнатия резултат.

Работата на всеки ученик продължи с попълване на втори работен лист, в който посочиха по три предмета- най-предпочитани и най-малко предпочитани. Срещу всеки предмет те записаха професиите, свързани с него. След като приключиха задачата, участниците определиха степента на зависимост между предпочитаната учебна дисциплина и професията, която всеки от тях би искал да упражнява. Настъпи истинско оживление при отговора на въпроса „Защо невинаги се откроява ясно обусловена връзка между предпочитаните учебни предмети и професията, която искаме да имаме“, като учениците стигнаха до извода, че дори и да харесват дадена учебна дисциплина- от това не следва, че одобряват професията, свързана с нея. Това е така, защото изискванията за овладяване на знанията по определен предмет не припокриват в пълнота параметрите на професията, в чиято основа е заложена научната дисциплина.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебни занятия в пилотните паралелки Iа, IVа и VIб клас

Темата „Да се запознаем с професиите на моя род – моето професионално родословно дърво“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“ е занятие, което бе проведено в пилотните паралелки IА, IVА и VIБ клас. Работата бе насочена към опознаване на професиите в близкото обкръжение на ученика – семейство, родители, баба, дядо, прародители. Една от основните задачи бе включването на семейството като партньор и източник на информация- фактор от изключително значение  за успешното реализиране на целите, заложени в програмата. В този час децата навлязоха по-задълбочено в света на труда и професиите, осмислиха мястото на работата и нейната необходимост  в човешкия живот, осъзнаха ползата от различните дейности. Бе дадено поле за изява на всеки ученик.

В IVА клас учениците изпълниха ролята на изследователи, като някои от тях  мислено се върнаха  назад във времето. Децата обясниха с какво се занимава човек, упражняващ дадена професия. Направиха разлика между длъжност и професия. Те чуха и за професии, които не познават – земеделец, заварчик, стругар, миньор, инкасатор, татуист, и организираха изложба от своите проекти на тема „Моето професионално родословно дърво“.

В VI б клас задачата беше отново проекто – базирана. С изработването на проекти за професионално родословно дърво бяха поставени следните цели: проучване и получаване на информация от всеки участник за професиите, които са били упражнявани и се упражняват в неговия род; отчитане значението на историческото време, на конкретните обществени условия и на индивидуалните особености за избор на определена професия.

Проведена бе дискусия за ролята на професиите в рода и за избора на професия от ученика. Обсъдени бяха възможните позитиви/негативи от потомствения избор на професия.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Необходими професии" в пилотна паралелка 9 а клас

Кариерните консултанти Милка Войнова и Николинка Василева проведоха занятие на тема „Необходими професии“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“ от Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище.

Учениците от пилотната паралелка 9а клас гледаха образователен филм за кариерно ориентиране на тема „Кариерата  и жетейската реализация на човека“.

След филма се проведе дискусия по следните въпроси: Има ли разлика между понятията – работа, професия, кариера?; Какво носи професията на хората;  Какво очаквате Вие от нея?

Най-голямо оживление настъпи при обсъждане на въпроса: Имат ли цена мечтите, свързани с избора на професия? Някои от учениците споделиха, че вече са направили своя избор на професия и ще преследват мечтите си.

Резултатът от дискусията е осъзнатата необходимост от отговорно отношение към избора на образование и професия.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Кариерно развитие" в пилотна паралелка 11 а клас

Кариерните консултанти Милка Войнова и Николинка Василева проведоха учебно занятие по проект „Система за карирерно ориентиране в училищното образование“ в пилотната паралелка 11 а на тема „Кариерно развитие“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“.

Целта на урочната единица е проследяване на отношението на учениците към нетипични женски професии. Часът започна с откас от житейския път на Пауло Куелю, който казва: „Родителите ми искаха да ми помогнат, имаха своите мечти, аз исках да правя едно, плановте им за моя живот бяха други“.

Беше поставен за дискутиране следния казус: момиче желае да избере за своя професия „Пилот на самолет“. Когато споделя за първи път със своите родители за желанието си, те реагират с неодобрение и настояват тя да се откаже от намерението си.

Класът беше разделен на три групи: група, която ще изпълнява ролята на момичето, група - с ролята на бащата и група - с ролята на майката.

Всяка група определи свой представител и разиграха на живо тази ситуация.  Представиха се аргументи „За“ и „Против“ избора на нетипичната за момиче професия – пилот на самолет. След ролевата игра беше отговорено на следните въпроси:

-как се почувства всеки от учениците, изиграл съответната роля;

-кои от изтъкнатите аргументи определяме за по-силни и кои определяме за неприемливи, т.е. не бива да се използват в подобна ситуация.

В процеса на дискусията формулирахме и други аргументи, за които не бяхме се сетили.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Учебно занятие "Опознавам професиите" в пилотна паралелка 3 б клас

  

Педагогическият съветник и кариерен консултант г-жа Милка Войнова проведе първото учебно занятие по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ в пилотната паралелка III б клас, с класен ръководител Ивелина Узунова.  Темата бе ,,Опознавам професиите" и премина под формата на игра и предизвика интерес сред молчуганите.

Целта на учебното занятие беше чрез словесно описание децата да открият видими специфични белези на определена професия, като работно място, работно болекло, средства на труда или образование.

С помощта на ,,картите на професиите" произволно избран ученик изтегля карта от тестето и описва с думи това, което вижда. Останалите деца от класа се опитват да познаят и назоват професията. Например в тестето има три типа карти:

Първите изобразяват работно място: поликлиника, полиция, пожарна, училище, театрална сцена и други;

Вторите – работно облекло: пожарникарска униформа, полицейска униформа, лекарска престилка, театрален костюм и други;

Третите – средства за упражняване на професията: черпак, гребен, кофа, пирони, чертежи и други.

След разиграване с картите в края на часа се проведе дискусия, насочена към изясняване на понятия като работа, професия, работно място, работно облекло, инструменти на труда. С помощта на г-жа Войнова децата групираха професиите според трудовата дейност и образование.

Учениците се обучаваха играейки и научиха още интересна информация за различните сфери на работа при големите.

Дейността се реализира в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

СУ „Димчо Дебелянов“ е избрано за пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта в училището ни ще бъде разкрит клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник и учители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране - Варна ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.

Линк към Национален портал за кариерно ориентиране на учениците.