Свържете се с Вашия учител

За екипа на СУ „Димчо Дебелянов“ е изключително важно постигането на ефективна комуникация и получаването на обратна връзка за реализирането на учебния процес в условията на електронна среда.

За въпроси, мнения и предложения може да пишете на посочените електронни пощи, като в полето „Относно“ е необходимо да изпишете име, фамилия и клас на ученика, напр. Иво Иванов - 7а.

Милка Войнова

Педагогически съветник

milka_n_v@abv.bg

Валентин Бояджиев

Психолог

vsboyadzhiev@gmail.com

Веселина Кирилова

Психолог

veselina.kirilova.psy@gmail.com

Ивелина Ненова

Ресурсен учител

ivelinanenowa@abv.bg

Петранка Стоянова

Ресурсен учител

pet.st@abv.bg

Светла Капрелян

Логопед

svetla_steli@abv.bg

Диана Стойчева

Подготвителна група

dianastoicheva@yahoo.com

Спаска Константинова

Подготвителна група

spaska.konstantinova@gmail.com

Надежда Маркова

Учител - начален етап

nadezhda.g.markova@gmail.com

Велизара Гайдарова

Учител - начален етап

velizara_89@abv.bg

Ани Петрова

Учител - начален етап

petrovaani_22@abv.bg

Бонка Банкова

Учител - начален етап

bonka_bankova@mail.bg

Димитринка Божидарова

Учител - начален етап

dimagorg@abv.bg

Ивелина Узунова

Учител - начален етап

ivelina_uzunova71@abv.bg

Антоанета Иванова

Учител - начален етап

antony_1966@abv.bg

Гергана Георгиева

Учител - начален етап

georgieva_gerry@abv.bg

Снежана Георгиева

Учител - начален етап

sn.neicheva@abv.bg

Добринка Паянева

Учител - начален етап

dpayaneva@abv.bg

Валентина Статева

Учител - начален етап

valentina.stateva@abv.bg

Румяна Георгиева

Учител - начален етап

pumiana@abv.bg

Красимира Стоянова

Учител - начален етап

krasimira.stoyanowa@abv.bg

Емилия Георгиева

Учител - начален етап

kara57@abv.bg

Златина Манолова

Учител - начален етап

zlatinamanolova65@gmail.com

Христенела Тодорова

Учител - начален етап

neli6409@abv.bg

Анелия Липчева

Учител по английски език в НЕ

lipchevaengl@abv.bg

Янка Валева

Учител в група за ЦОУД

qnka77@abv.bg

Невелин Жеков

Учител в група за ЦОУД

jekof@abv.bg

Савина Аспарухова

Учител в група за ЦОУД

savi_asp@abv.bg

Татяна Благьова

Учител в група за ЦОУД

blagiova@abv.bg

Ирина Николова

Учител в група за ЦОУД

irinani0302@gmail.com

Надежда Божкова

Учител в група за ЦОУД

nadejda_bojkova@abv.bg

Цветелина Христова

Учител в група за ЦОУД

hristova.cveti@abv.bg

Евгения Върбанова

Учител в група за ЦОУД

evgenia_gekova@abv.bg

Красимира Златинова

Учител в група за ЦОУД

krasimira_gi@abv.bg

Женя Георгиева

Учител в група за ЦОУД

djeni_vn@abv.bg

Паулина Велчева

Учител в група за ЦОУД

poli_stv@yahoo.com

Красимира Великова

Български език и литература

vel_triada@abv.bg

Деяна Николова

Български език и литература

d.a.nikolova@abv.bg

Михаела Атанасова

Български език и литература

worksmail@abv.bg

Виктория Василева

Български език и литература

vitavasileva@abv.bg

Тодорка Занкова

Руски език; Бълг.език и литература

zankova02@abv.bg

Катя Белелиева

Английски език

belelievakatya@gmail.com

Людмила Вълкова

Английски език

lussyvalkova14@abv.bg

Петя Георгиева

Английски език

pgeorgieva@sou-ddeb.com

Геновева Кирова

Английски език

kirovageva@abv.bg

Жасмина Бухова

Английски език

jazz_mean@yahoo.com

Виктория Иванова

Английски език

viktoriaivanova11@abv.bg

Снежана Панчева

Математика

sn.pancheva@abv.bg

Венета Делчева

Математика

vdelchevav@gmail.com

Кирил Енчев

Математика

prima59@abv.bg

Даниела Матева

Математика

matevamatematika@abv.bg

Олга Ангелова

Информационни технологии

olgaangelova@abv.bg

Андрей Михайлов

Информационни технологии

mihaylov9111@abv.bg

Галина Славова

Информационни технологии

gal_slavova@abv.bg

Деан Василев

Икономика и предприемачество; Информационни технологии

deanvassilev@gmail.com

Калина Нушева

Философски цикъл

kalinanusheva@abv.bg

Виолета Съева

Философски цикъл

violetavalerieva@abv.bg

Милена Великова

История и цивилизации

msv67@abv.bg

Ангел Христов

История и цивилизации; География и икономика

das33@abv.bg

Теменужка Богоева

География и икономика

nu6a.a.bogoeva@gmail.com

Борислав Бориславов

Биология и здравно образование

borislav_borislavov85@abv.bg

Ирина Димитрова

Биология и ЗО; Химия и ООС

iri_88@abv.bg

Галя Ангелова

Физика и астрономия

roxycola@gmail.com

Антоанета Падежка

Изобразит.изкуство; Технологии и предприемачество

anet2724@abv.bg

Соня Савова

Технологии и предприемачество

soniasavova@abv.bg

Софи Гостанян

Музика

sofke@abv.bg

Стела Димитрова

Физическо възпитание и спорт

stela.dimitrova.sport@gmail.com

Янка Мавродиева

Физическо възпитание и спорт

mavrodieva47@abv.bg

Михаела Николаева

Физическо възпитание и спорт

mihaelanikolaeva1@gmail.com

Таня Козарова

Физическо възпитание и спорт

tkozarova@abv.bg