Предоставяне на административни услуги по електронен път

 

СУ "Димчо Дебелянов" предоставя административно обслужване на гражданите по електронен път. Може да изпращате заявления на е-mail: su.debelianov-varna@sou-ddeb.com, като в полето "относно", моля да изпишете на кирилица - име, фамилия, клас и паралелка на ученика, напр. Иво Иванов - 5а. При необходимост от прилагане на документ, същият се сканира и се изпраща заедно със заявлението.

 

Формуляри на заявления:

1. Заявление - универсална бланка.

2. Заявление за издаване на служебна бележка;

3.Заявление до класния ръководител за освобождаване на ученик от учебни занятия;

4. Заявление до директора за освобождаване на ученик от учебни занятия;

5. Заявление за записване на ученик в група с ЦОУД;

6. Заявление за отписване на ученик от група с ЦОУД;

7. Заявление за освобождаване на ученик от физическо възпитание и спорт

8. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по здравословни причини или по желание на родителя или ученика. Моля, преди да пристъпите към подаване на заявлението да се запознаете с Процедурата за обучение в дневна форма в ОЕСР, когато присъственият образователен процес в училище не е преустановен.

9. Декларация за съгласие за тестване на ученик - Приложение №2 - Начален етап

10. Декларация за съгласие за тестване на ученик - Приложение №3, за ученици със СОП

11. Декларация за съгласие за тестване за ученици до 14-годишна възраст

12. Декларация за съгласие за тестване на ученици над 14-годишна възраст

13. Заявление - декларация за кандидатстване за стипендия

Заявления се приемат и в свободен текст с изписани четливо имена, телефон и ел. поща за обратна връзка

 

Обработването на личните данни в СУ "Димчо Дебелянов" се извършва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година във връзка със защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Информация, относно политиката за защита на личните данни в СУ "Димчо Дебелянов" може да намерите в раздел "Документи".