Предоставяне на административни услуги по електронен път

 

СУ "Димчо Дебелянов" предоставя административно обслужване на гражданите по електронен път. Може да изпращате заявления на е-mail: su.debelianov-varna@sou-ddeb.com, като в полето "относно", моля да изпишете на кирилица - име, фамилия, клас и паралелка на ученика, напр. Иво Иванов - 5а. При необходимост от прилагане на документ, същият се сканира и се изпраща заедно със заявлението.

 

Формуляри на заявления:

1. Заявление - универсална бланка.

2. Заявление за издаване на служебна бележка;

3. Заявление за издаване на удостоверение за получаване на еднократна помощ за първокласник

4. Заявление за издаване на удостоверение за получаване на еднократна помощ за осмокласник

5. Заявление до класния ръководител за освобождаване на ученик от учебни занятия;

6. Заявление до директора за освобождаване на ученик от учебни занятия;

7. Заявление за записване на ученик в група с ЦОУД;

8. Заявление за отписване на ученик в група с ЦОУД;

9. Заявление за освобождаване на ученик от физическо възпитание и спорт

10. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по здравословни причини или по желание на родителя или ученика. Моля, преди да пристъпите към подаване на заявлението да се запознаете с Процедурата за обучение в дневна форма в ОЕСР, когато присъственият образователен процес в училище не е преустановен.

11. Заявление за достъп до обществена информация

12. Декларация за съгласие за тестване на ученик - Приложение №2

13. Декларация за съгласие за тестване на ученик - Приложение №3, за деца със СОП

Заявления се приемат и в свободен текст с изписани четливо имена, телефон и ел. поща за обратна връзка

 

Обработването на личните данни в СУ "Димчо Дебелянов" се извършва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година във връзка със защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Информация, относно политиката за защита на личните данни в СУ "Димчо Дебелянов" може да намерите в раздел "Документи".