Съобщение

От 26.01.2022 година до 28.01.2022 година учениците от Vа и VIа клас и от 27.01.2022 година до 28.01.2022 година учениците от IVб и част от IIIа клас, които посещават ГЦОУД, преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен тест за COVID-19 на ученици (по един ученик от Vа, VIа и IVб клас).

Съобщение

От 26.01.2022 година до 28.01.2022 година, учениците от Vа и VIа клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен тест за COVID-19 на 1 ученик от Vа клас и 1 ученик от VIа клас.

С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочените по-горе паралелки се карантинират до 31.01.2022 година.

Съобщение

От 24.01.2022 година до 27.01.2022 година, учениците от IVг клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен тест за COVID-19 на 1 ученик от класа.  

С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочената по-горе паралелка се карантинира до 27.01.2022 година.

Съобщение

До 23.01.2022 година, включително, учениците от VIIв и до 24.01.2022 г., включително, учениците от IXа, IIа, и част от IIб клас, които посещават ГЦОУД,се карантинират по предписание на Регионалната здравна инспекция и преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен резултат от тест за COVID-19 на 1 ученик от VIIв клас, 1 ученик от IXа и съответно 1 ученик от IIа клас.

Съобщение

До 18.01.2022 година включително учениците от IIг се карантинират по предписание на Регионалната здравна инспекция и преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен резултат от тест за COVID-19 на 1 ученик от класа. За протичане на карантината са посочени адресите, вписани в анкетните карти в началото на учебната година от родителите. 

Съобщение

До 17.01.2022 година, учениците от IVв и част от IVа клас, които посещават ГЦОУД, преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителен резултат от тест за COVID-19 на 1 ученик от IVв клас. Учениците от посочените по-горе паралелки, които са били в контакт с болния ученик, се карантинират до посочената дата.

ЗАПОВЕД И НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА - 03.12.2021 г.

Заповед и насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обсатновка в училищата и в центровете за специализирана подкрепа (публ. на 03.12.2021 г.)

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА - 01.12.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. на 01.12.2021 г.)

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА - 24.11.2021 г.

Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед № РД09-4614/24.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и със заповед № РД-01-963/24.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, можете да видите тук.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Тук може да видите новите насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, които бяха актуализирани, съобразно новата обстановка, и утвърдени със заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Съобщение

От днес до 27.10.2021 година, учениците от Хб и VIв клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага, поради положителни тестове за COVID-19 на 2 ученици от съответните паралелки.  

С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочените по-горе паралелки се карантинират до 27.10.2021 година, като за протичане на същата сме посочили адресите, които сте вписали в началото на учебната година в анкетните карти.

Съобщение

Информираме Ви, че към дата 18.10.2021 г. в СУ „Димчо Дебелянов“ има 3 заразени ученици с COVID-19 (XIIа, IXб и VIб), 2 контактни ученици (IV б и II г клас) и карантинирана паралелка (VIб), която за периода 18.10.-23.10.2021 г. ще се обучава в електронна среда от разстояние, поради наличие на ученик с положителен резултат за COVID-19. Също така с под карантина са и двама учители – 1 заразен и 1 контактен.

Съобщение

Информираме Ви, че към дата 30.09.2021 г. има 7 ученици (от Iб, VIIб, VIIIб, Xа и XIIа клас) с положителни тестове за COVID-19 и 4 ученици (от Iб, IIIб, IVв и XIа клас), които са под карантина, тъй като са контактни на свои близки.

Съобщение

     От днес- 21.09.2021 до 29.09.2021 година, учениците от 7б клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага поради наличие на ученик, който е дал положителен резултат за COVID-19.  

    С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочената по-горе паралелка се карантинират до 29.09.2021 година, като за протичане на същата сме посочили адресите, които сте вписали в началото на учебната година в анкетните карти.

    На 20 септември в 12.30 часа е извършена крайна дезинфекция на класната стая и коридорни пространства.

    Молим Ви да наблюдавате здравословното състояние на своите деца и при наличие на грипоподобни симптоми своевременно да уведомите личния му лекар.

    Учебните часовете ще се провеждат в платформата Майкрософт Тиймс. Моля, следете за актуална информация и в електронния дневник „Школо“.

    Разчитаме на Вашето съдействие за провеждане на спокоен учебен процес в електронна среда.

    Ако имате нужда от психологическа подкрепа, може да се обърнете към педагогическия съветник или училищния психолог, като посочите своите имена, клас и телефон за обратна връзка на следните електронни пощи:

  • Педагогическия съветник: voynova.mila@gmail.com
  • Училищния психолог: veselina.kirilova.psy@gmail.com

Съобщение

Уважаеми родители, 

Молим Ви, да не изпращате детето си в училище, ако са налице грипоподобни симптоми, а своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

Апелът ни към Вас е с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, както и създаване на условия за максимално дълго провеждане на присъствен образователно- възпитателен процес.

В този момент изказваме подкрепата си към всички ученици и техните семейства, които боледуват или се възстановяват от COVID-19. Пожелаваме им да се върнат здрави и силни!

Молим Ви, бъдете отговорни в тази ситуация!

С уважение,

Калина Нушева
Директор на СУ "Димчо Дебелянов", Варна

Съобщение

    От 20.09.2021 до 24.09.2021 година, учениците от 1б клас и част от учениците от 1г  клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага поради наличие на дете, което е дало положителен резултат за COVID-19.  

    С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочените по-горе паралелки се карантинират до 25.09.2021 година, като за протичане на същата сме посочили адресите, които сте вписали в началото на учебната година в анкетните карти.

    На 17 септември в 19.30 часа е извършена крайна дезинфекция на цялата сграда на училището.

    Молим Ви да наблюдавате здравословното състояние на своите деца и при наличие на грипоподобни симптоми своевременно да уведомите личния му лекар.

    Учебните часовете ще се провеждат в платформата Майкрософт Тиймс. Моля, следете за актуална информация и в електронния дневник „Школо“.

    Разчитаме на Вашето съдействие за провеждане на спокоен учебен процес в електронна среда.

    Ако имате нужда от психологическа подкрепа, може да се обърнете към педагогическия съветник или училищния психолог, като посочите своите имена, клас и телефон за обратна връзка на следните електронни пощи:

  • Педагогическия съветник: voynova.mila@gmail.com
  • Училищния психолог: veselina.kirilova.psy@gmail.com
Мерки и правила за провеждане на обучение в условията на COVID-19

 Мерки и правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в СУ "Димчо Дебелянов" в условията на извънредна епидемична обстановка 

1. Мерки и правила в изпълнение на Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемчна обстановка през учебната 20212022 г., разработени от МОН;

2. Приложения 1, 2 и 3 към Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19, съгласно заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването;

3. Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2021/2022 година;

4. Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на извънердна епидемична обстановка за учебната 2021/2022 г.;

5. Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка за учебната 2021/2022 г.;

6. Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка;

7. Схема за оповестяване на институциите при случай на COVID-19;

8. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на извънредна епидемична обстановка.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (публ.08.09.2021 г.)

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Актуална информация

Информираме Ви, че към 31.08.2021 година с положителен PCR резултат са 2 учители.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Съобщение - присъствен учебен процес през м. май

Уважаеми ученици и родители, 

Във връзка със заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че присъственият учебен процес ще се осъществява при спазване на следния график:

- на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9, 11 (като единствена паралелка в този випуск) и 12 клас;

- от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас;

- от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас;

 

През месец май учениците от 1. до 4. клас и децата от подготвителните групи ще се обучават в присъствена форма.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 13.04.2021 година има 1 учител и 2 ученици, които са под карантина, т.к. са контактни на свои близки с COVID-19.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 10.03.2021 година има 3 ученици, контактни на свои близки с COVID-19.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 23.02.2021 година има 2 ученици с положителни PCR проби и 2 карантинирани паралелки.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 18.02.2021 година има 1 учител и 1 ученик с положителни PCR проби и 1 карантинирана паралелка.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 20.01.2021 година има 1 ученик, контактен на свой близък с COVID-19.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 12.01.2021 година има 1 ученик с положителна PCR проба и 2 ученици, контактни на свои близки с COVID-19.

Режим на обучение от 4 януарие 2021 г.

Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемичи мерки в страната до 31.01.2021 година със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 04.01.2021 година:

- децата от подготвителните групи ще се обучават присъствено в училище;

- учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено в училище по утвърдената седмична програма и установения график на учебните часове;

- учениците от V до XII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма и установения график за провеждане на учебни часове в електронна среда до 31.01.2021 година.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 21.12.2020 година няма ученици, учители или лица от непедагогическия персонал, които да са болни от COVID-19 или поставени под карантина.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 09.12.2020 година няма заразени или карантинирани ученици, 2 учители са с COVID-19 и 1 лице от непедагогическия персонал е под карантина.

Обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и на основание заповед № РД-07-965/27.11.2020 г. на Директора на СУ „Димчо Дебелянов“ - учениците от I до XII клас ще се обучават в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма и установения график на учебни часове.

В изпълнение на заповед № РД09-3464/27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. ще се осъществява педагогическо взаимодействие с децата от подготвителните групи в електронна среда от разстояние, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на техните родители.

Телефонни линии за психологическа подкрепа в условията на COVID-19

Информираме Ви, че на територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19“.

Психологическата подкрепа се провежда на телефони 0882/078085 и 0882/314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8:30 – 11:30 ч. и 12:30 – 16:30 часа.

График за обучение от 23.11 - 23.12.2020 г.

  Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед № РД 06-1528/19.11.2020 г. на Началника на РУО – Варна за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г., учебният процес ще се провежда в режим на редуване на присъствено обучение с обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по утвърден график, с който може да се запознаете тук.

Обучението в електронна среда от разстояние се провежда в платформата Майкрософт Тиймс, синхронно при спазване на утвърденото седмично разписание.

Съгласно заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката с оглед на динамичната епидемиологична обстановка, графикът може да бъде променян, затова моля да следите за актуална информация на сайта на училището и в елекронния дневник „Школо“.

Актуална информация

Информираме Ви, че към 20.11.2020 година под карантина са 74 ученици, 8 учители са с положителен PCR резултат, 1 учител е контактен на заразѐн свой близък и 6 учители и 2 лица от непедагогическия персонал са в болничен с проявени грипоподобни симптоми.

Съобщение - ОЕСР за учениците от 1. до 4. клас

Уважаеми родители,

С цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, поради висока заболеваемост на начални учители и ученици в паралелките от 1. до 4. клас, Педагогическият съвет при СУ „Димчо Дебелянов“ (съгласувано с Обществения съвет и след направено анкетно проучване сред родителите) реши, учениците от начален етап на основното образование да преминат в режим на обучение в електронна среда от разстояние за периода от 18.11.2020 г. до 01.12.2020 година.

Учебните часове ще се провеждат в платформата Microsoft Teams синхронно, съобразно установената организацията на учебния ден. Разчитаме на Вашето съдействие за оказване на подкрепа на малките ученици при използване на техническите средства и при работата им в образователната платформа. Основната цел за нас и Вас, като родители е да се постигне качествено обучение и успеваемост, чрез активност и отговорно отношение към учебния процес.

Разписанието на учебните часове може да видите тук.

Ако са налице грипоподобни симптоми при Вашето дете, молим своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

В този момент искам да изкажа подкрепата си към всички учители, ученици и техните семейства, които боледуват или се възстановяват от COVID-19. Пожелавам им да се върнат здрави и силни! Молим Ви бъдете смирени в тази ситуация!

Съобщение - ОЕСР за 3а, 3б и 3в клас

 Уважаеми родители,

От 13.11.2020 до 20.11.2020 година, учениците от 3а, 3б и 3в клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Това се налага поради наличие на учител, преподаващ в 3-те класове, който е дал на 12.11.2020 г. положителен резултат от PСR тест и завишения процент на ученици с грипоподобни симптоми.

С оглед на предписание на Регионалната здравна инспекция, учениците от посочените по-горе паралелки се карантинират до 21.11.2020 година, като за протичане на същата сме посочили адресите, които сте вписали в началото на учебната година в анкетните карти.

На 12 и 13 ноември в 6.30 часа е извършена крайна дезинфекция на цялата сграда на училището.

Молим Ви да наблюдавате здравословното състояние на своите деца и при наличие на грипоподобни симптоми своевременно да уведомите личния му лекар.

Учебните часовете ще се провеждат в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно графикът тук. Моля, следете за актуална информация и в електронния дневник „Школо“.

Разчитаме на Вашето съдействие за провеждане на спокоен учебен процес в електронна среда.

Ако имате нужда от психологическа подкрепа, може да се обърнете към педагогическия съветник или училищния психолог, като посочите своите имена, клас и телефон за обратна връзка на следните електронни пощи:

Педагогическия съветник: voynova.mila@gmail.com
Училищния психолог: 
veselina.kirilova.psy@gmail.com

1

Благодарим Ви за доверието, партньорството и Ви желаем здраве на Вас и Вашите близки!

Съобщение - ОЕСР за учениците от 5 до 12 клас

 Уважаеми родители и ученици,

С цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, Ви уведомяваме, че съгласно решение на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса Педагогическият съвет при СУ „Димчо Дебелянов“ (съгласувано с Обществения съвет и след направено анкетно проучване сред родителите) реши, че от 12.11.2020 година учениците ще преминат в режим на обучение в електронна среда от разстояние, както следва:

-          - за учениците от 5. до 7. клас за периода от 12.11.2020 г. до 27.11.2020 г.;

-          - за учениците от 8. до 12. клас за периода от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

 

Учебните занятия след приключване на посочените по-горе периоди ще се провеждат по утвърден график при редуване на присъствено обучение с обучение в електронна среда от разстояние.

Децата от подготвителните групи и учениците от 1. до 4. клас продължават да се обучават присъствено в условията на стриктно спазване на правилата и мерките за работа и обучение в условията на COVID – 19.

Молим учениците, които се обучават при целодневна организация на учебния ден в смесени групи от няколко различни паралелки, да поставят защитни маски и в класните стаи.

Ако са налице грипоподобни симптоми при Вашето дете, молим своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

 

Учебните часове ще се провеждат в платформата Microsoft Teams синхронно съобразно установената организацията на учебния ден.

Разписанието на учебните часове може да видите тук.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Към 12.11.2020 година децата от подготвителните групи и учениците от 1. до 4. клас се обучават присъствено, а учениците от 5. до 12. клас – в електронна среда от разстояние.

15 ученици са карантинирани, поради контакти със свои близки, 2 учители са с положителни PCR проби и 6 - с други респираторни заболявания.

Учебният процес е обезпечен със заместващи учители и обучението се провежда в спокойна атмосфера и по график.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 10.11.2020 година двама учители са с положителни проби за COVID – 19. Същите не са били през последните 48 часа в контакт с ученици, което не налага карантиниране на паралелки.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 09.11.2020 година под карантина са общо 12 ученици от различни класове (данните са с натрупване) и 1 учител, поради това, че същите са контактни на свои близки с положителен тест за КОВИД - 19.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 05.11.2020 година под карантина са общо 8 ученици от различни класове (данните са с натрупване), поради това, че същите са контактни на свои близки с положителен тест за КОВИД - 19.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 04.11.2020 година под карантина са общо 6 ученици от различни класове (данните са с натрупване), поради това, че същите са контактни на свои близки с положителен тест за КОВИД - 19.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 03.11.2020 година под карантина са 1 учител и 3 ученици (от различни класове), поради това, че същите са контактни на свои близки с положителен тест за КОВИД - 19.

Всички дезинфекционни мероприятия в сградата се осъществяват по график. Утвърдените мерки и правила за опазване здравето на учениците и служителите се спазват стриктно.

Апелираме към родителите да разговарят с децата си за спазване на строга лична хигиена, дистанция при общуване и носене на маски или шлемове.

Съобщение - ОЕСР за учениците от 8 до 12 клас

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че съгласно заповед № РД09-2980/28.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката и заповед № РД-07-651/28.10.2020 г. на Директора на СУ „Димчо Дебелянов“, учениците от 8 до 12 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 година.

Учебните часове ще се провеждат съобразно установената организацията на учебния ден – втора смяна с начало 13.30 ч.и продължителност на учебния час – 40 минути.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 27.10.2020 година е карантиниран още един учител, т.к. същият също е бил контактен на свой близък.

В сградата на училището са налични всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 26.10.2020 година има един карантиниран учител, т.к. същият е бил контактен на свой близък.

В сградата на училището са налични всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

 Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че към 20.10.2020 година ученик от 9а клас е дал положителна проба за COVID – 19. Същият не е посещавал училище в последните 48 часа и поради липса на контакт със съученици и учители - не се налага карантиниране на съответната паралелка.

Поради намалената средата на взаимодействие между учениците от различните класове и потоци няма място за притеснение.

На 21.10.2020 година преди началото на учебните часове ще се извърши щателна дезинфекция на сградата.

За осигуряване на здравословен психоклимат в осъществяването на образователния процес, апелираме към родители и ученици за взаимна подкрепа, доверие и отговорно поведение от всички страни.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Към 14.10.2020 година в училището няма лица с положителен PCR тест или под карантина. Налични са всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Актуална информация

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с условията на епидемиологична обстановка от COVID-19 в страната, Ви информираме, че към момента ситуацията в СУ "Димчо Дебелянов" е спокойна. Утвърдените мерки и правила за опазване здравето на учениците и служителите се спазват стриктно. Придвижването в общите закрити части на сградата става с поставена защитна маска/шлем на лицето. Намалена е средата на взаимодействие между учениците от различните потоци. Налични са всички условия от санитарен характер за предотвратяване на риска от разпространение на вируса. Дезинфекционните мероприятия в сградата се извършват, съгласно утвърдения алгоритъм и график.

Мерки и правила за провеждане на обучение в условията на COVID-19

Мерки и правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в СУ "Димчо Дебелянов" в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19

1. Мерки и правила в изпълнение на насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID- 19, разработени от МОН;

2. Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

3. Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

4. Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

5. Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на епидемиологична обстановка от COVID-19;

6. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

7. Приложения 1, 2 и 3 към Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19, съгласно заповед № РД- 01- 487/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването;

8. Правила за осигуряване на заместващ учител при случай на COVID - 19

Психологическа подкрепа от училищните специалисти

важаеми родители и ученици,

В така бързо изменящата се обстановка- ние, екипът на СУ “Димчо Дебелянов” и в частност педагогическият съветник и училищният психолог, предлагаме своята помощ, като предоставяме възможност за консултации, свързани със ситуацията около новия Коронавирус – „Заедно срещу COVID-19“. Ние разбираме Вашите притеснения и опасения, за които сме готови да поговорим открито! Няма да изпадаме в подробности как да се предпазвате физически (апелираме да спазвате всички медицински препоръки), но бихме искали да дадем някои ВАЖНИ подробности как да се предпазите психологически! Всички ни казват, че не е добре да изпадаме в паника, но в същото време около нас се случват тревожни неща. Знаем ли как да се преборим със стреса по време на криза? Трудно е човек да запази спокойствие, когато се случват непредвидени обстоятелства, застрашаващи живота му, неговата психика влиза в състояние на стрес. Стресът е необходим, защото ни помага да сме по- внимателни към всички детайли, да обработваме по- бързо информацията и да взимаме необходимите решения. Но, ако не знаем как да го управляваме, стресът може да ни доведе до тревожност, до прегряване и да намали имунната ни защита. Важно е да се научим да функционираме в стресови ситуации без да изпадаме в паника! Трудно е човек да запази спокойствие, но ви уверяваме, че паниката и хаосът в момента няма да помогнат на никого! Това, което наистина работи и помага, е спокойната и осмислена, отговорна реакция! Със сигурност не сте сами в тази ситуация, много хора, не само в България, но и по целия свят в този момент изпитват страх и тревожност! Опитайте се да мислите рационално! Намалете приема на информация до един път на ден! Помнете, че физическата изолация, не означава социална такава! Поддържайте контакт по телефон и чрез всички достъпни за вас онлайн социални приложения с всички ваши Близки, познати и приятели, те също имат нужда да поговорят с някого! Фокусирайте се върху дейности, които ви носят удоволствие, старайте се да мислите за приятни за вас неща! Правете физически упражнения вкъщи, това помага за приема на повече кислород и произвеждането на допамин (хормон на щастието). Пийте повече вода! 

Призоваваме Ви да бъдем спокойни и отговорни, защото само този, който владее себе си, владее и ситуацията! 

- Как да се справим с тревожността? Помислете и си отговорете на тези въпроси:

- Какви емоции изпитвам? Какво е различно в поведението ми?

- Колко губя докато се тревожа и потъвам в страховете си?

- Как ми помага тревогата?

- Кое ми пречи да се справя с тревогата?

- Кои са плюсовете от това да се справя с тревогата?

За да внесем още повече яснота, можем да запишем на лист хартия отговорите на тези въпроси. След това да се опитaме да наблюдаваме кога и къде в живота ни се появяват тези емоции.

Ако чувствате, че имате нужда от помощ, свържете се с нас, като посочите своите имена, клас и телефон за обратна връзка! Оставаме на ваше разположение!

Педагогическия съветник- Милка Войнова на е-mail: voynova.mila@gmail.com
Училищния психолог- Веселина Кирилова на е-mail: 
veselina.kirilova.psy@gmail.com.
Психологът Валентин Бояджиев осъществява подкрепа на учениците със специални образователни потребности:
vsboyadzhiev@gmail.com.

Психологическа подкрепа за училищната общност във Варна

Уважаеми ученици и родители,

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска -   психотерапевт, медиатор

всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail:
together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Национална телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Информационни материали

Информационни материали за превенция разпространението на COVID - 19

Брошури 1, 2, 3 и 4

Видеоматериал и информация на Националния център за здравни и паразитни болести

Информация на Медицински университет - Варна