Свободни места за прием на ученици за

учебната 2020/2021 година към 9.11.2020 г. 
III б клас - 2

  III в клас - 1

  IV б клас - 1

  IV г клас - 1

  IX б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 1

  X а клас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 2

  X б клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на АЕ - 6

  XI аклас - профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на АЕ - 1