Квалификация на тема: “Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и креативно мислене сред учениците“

На 08.12.2022 г. /четвъртък/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и креативно мислене сред учениците“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

Обучението ще се проведе на две групи (в зависимост от служебната ангажираност на педагогическите специалисти) с начален час: 10.30 ч., съответно - 14.00 ч. 

Цел на обучението –  запознаване на учителите с ефикасните начините за справяне с професионални стрес и повишаване на ефективността на методите и подходите за развитието на различни видове мислене сред учениците.

Лектори: Калина Нушева – директор и Николай Николов – училищен психолог.

Обучения от Календара на Академия Школо

В периода от 6.12.2022 до 10.12.2022 г. педагогически специалисти от СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, ще се включат в следните обучения от Календара на Академия Школо както следва:

1.      Тема „Иновативни методи на обучение по Физическо възпитание и спорт“ в периода 06-07.12.2022 г. Акценти в обучението: Актуални методи за реализация на учебното съдържание по Физическо възпитание и спорт. Съвременни технологии за анализ и оценка на двигателната дейност във възрастов аспект. Обучение на деца със спортни дарби в контекста на урока по ФВС. Междупредметни връзки между ФВС и други учебни дисциплини.

2.      Тема „Използване на графични редактори в часовете по математика – „Geogebra“ и „Microsoft Mathematics“ , на 10.12.2022 г.  Акценти в обучението: Разширяване на възможностите за обогатяване на часовете по математика чрез използване на специализиран софтуер. Придобиване на знания и практически умения за работа с динамичените софтуери GeoGebra и Microsoft Mathematics. Използването им в алгебрата, геометрията и тригонометрията. Запознаване с основните елементи и различните функционалности на софтуерните инструменти. Прилагане на различните софтуери за демонстрационни цели и за решаване на задачи от всички образователни степени.

3.      Тема „Утвърждаване на учителския авторитет – между властта и свободата“ на 10.12.2022 г.  Акценти в обучението: Стилове на взаимодействие: Авторитарен – Авторитетен – Либерален. Ненасилствена комуникация и прилагането ѝ в практиката на учителите. Умения за интегриране на авторитетния стил във взаимоотношенията с учениците и родителите. Асертивното поведение във взаимоотношенията с учениците и родителите за поддържане на престижа и ефективността на учителската професия.

Квалификация на тема: „Устойчив начин на живот и приложението му в образователната система“

На 30.11.2022 г. /сряда/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Устойчив начин на живот и приложението му в образователната система“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година. Обучението ще се проведе на две групи (в зависимост от служебната ангажираност на педагогическите специалисти) с начален час: 10.30 ч., съответно - 14.00 ч. Цел на обучението е запознаване на учителите с Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно на цел 1: устойчиви градове и общности и тяхната съотносимост с учебния процес. ЛекторБлажка Димитрова – Управител на сдружение „Нулев отпадък в България“.

Квалификация на тема "Нови аспекти в работа с електронен дневник"

На 21.09.2022 г. /сряда/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституионална квалификация на тема „Нови аспекти в работа с електронен   дневник“, в изпълнение на плана за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се проведе на две групи първа група за учителите преподаващи в гимназиален етап с начален час: 12.30 ч., втора група-  за педагогическите специалисти преподаващи в начален и прогимназиален етап с начален час: 13.30 ч. Участници в обучението -  всички педагогически специалисти. Цел на обучението – запознаване на учителите с промените,  отразени в електронния дневник, съобразени с новоприетите изменения в нормативната уредба, с оглед правилното и ефективно водене на училищната документация през учебната година.

Обучение на тема “Запознаване на педагогическите специалисти за работа в портал „НЕИСПУО“ в съответствие с нормативните изисквания“

На 20.09.2022 г. /вторник/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: “ Запознаване на педагогическите  специалисти за работа в портал „НЕИСПУО“ в съответствие с нормативните изисквания“, в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се проведе на две групи първа група за учителите преподаващи в гимназиален етап с начален час: 12.50 ч., втора група за педагогическите специалисти преподаващи в начален и прогимназиален етап с начален час от 13.30 ч. Участници – класни ръководители. Цел на обучението – във връзка с  преминаване към модул "Дневник" на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на Министерството на образованието и науката, следва класните ръководители да бъдат запознати с настъпилите промени.