Вътрешноинституционална квалификация на тема: “Запознаване на педагогическите специалисти с най-новите съвременни моменти в развитието на Изкуствения интелект и приложението му в образователния процес“

На 23.03.2023 г. /четвъртък/, ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: Запознаване на педагогическите специалисти с най-новите съвременни моменти в развитието на Изкуствения интелект и приложението му в образователния процес“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

В обучението ще се включат педагогическите специалисти от училището, неангажирани с учебни часове. Начален час 15:30.

Цел на обучението –  запознаване на учителите с най-новите и съвременни тенденции в развитието на компютърните технологии и изкуствения интелект и възможностите, които ще бъдат прилижими с оглед оптимизация на учебния процес.

Лектор: инж. Бейжет, част от екипа на СУ Д. Дебелянов.

Вътрешноинституционална квалификация на тема: “Позитивната дисциплина – ключ към успешното управление в класната стая, чрез успешното приложение на саморегулираното учене с инструменти от теория на ограниченията“

            На 18.03.2023 г. /събота/, извън територията на училището, ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: “Позитивната дисциплина – ключ към успешното управление в класната стая, чрез успешното приложение на саморегулираното учене с инструменти от теория на ограниченията“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

В обучението ще се включат 27 педагогически специалисти от училището. Начален час 9:30.

Цел на обучението –  запознаване на учителите с инструменти от теория на ограниченията и саморегулираното учене, с цел създаване на позитивна дисциплина, която се явява ключ за успешното управление в класната стая с оглед оптимизация на учебния процес.

Лектори: Христо Ишков и инж. Димитър Димитров- представители на Движението Сподели и вдъхнови, успешни професионалисти в помощ на образованието.

Обучения, организирани от ДИПКО - Варна

В периода от 18.23.2023 до 28.03.2023 г. педагогически специалисти от СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, ще се включат в предстоящи курсове, организирани от ДИПКО – Варна,  както и от КНСБ и МОН. Темите, по които те ще придобият квалификация са:

Място и роля на илюстрацията като вид изкуство в обучението по изобразително изкуство- цел на курса: да представи ролята на учителя при организирането на ученическата изложба като форма на презентиране на детското творчество в обучението по изобразителното изкуство в начален етап.

Формиране на социална и национална идентичност в предучилищна възраст - . цел на курса е: да представи научни теории за процеса на формиране на социална и национална идентичност у децата от предучилищна възраст; да обоснове необходимостта от целенасочена работа в тази насока.

Трудови социални и осигурителни права- цел на обучението: подпомагане на кариерното ориентиране и финансовата грамотност в часа на класа на учениците, чрез организиране на национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от КНСБ в партньорство с МОН и СБУ.

Вътрешноинституционална квалификация на тема: “Учителите в действие – променяме се с климата и събираме разделно“

На 23.12.2023 г. /четвъртък/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: Учителите в действие – променяме се с климата и събираме разделно“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

Обучението ще се проведе на две групи (в зависимост от служебната ангажираност на педагогическите специалисти) с начален час: 12.00 ч., съответно - 14.30 часа

Цел на обучението –  запознаване на учителите с последните данни, засягащи екологичното състояние на планетата Земя и надграждане/ задълбочаване на техните познания, свързани с мерките за опазване на околната среда, в частност разделното събиране на отпадъци. Действията са насочени към мултиплициране/ разпространение на получената информация сред учениците и създаване на отговорно отношение към чиста училищна среда.

Лектор:  ЗДУД, специалист по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Външноинституционална квалификация

           Във връзка с изпълнението на заповед № РД09- 156/ 27.01.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава актуализираната Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ в системата на предучилищното и училищното образование, педагогически специалисти в училището – класни ръководители, ще преминат  квалификация и преквалификация по безопасност на движението по пътищата /БДП/.

Темите по, които ще бъдат обучени педагогическите специалисти са:

 • „Специфични умения за работа в комисия по БДП“ в детска градина и в училище“
 • "Методика на обучението по БДП в детска градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас“
 • „Новите учебни програми /2018/ за обучение по БДП“ в детска градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас"

Цели на обучението, са свързани с усвояване на компетентности за:

 • характеристиката на пътнотранспортните произшествия с деца;
 • особеностите на правната защита на децата като участници в движението;
 • психофизиологическите особености на децата и учениците в различните възрастови групи и тяхното влияние при обучението по БДП;
 • развитието на моториката и сензориката на децата и учениците;
 • техниките на целеполагане;
 • същността на системата от цели на обучението по БДП в училище;
 • съдържанието на обучението по Безопасност на движението по пътищата;
 • методите и средствата за обучение по Безопасност на движението по пътищата;
 • организационните форми на обучението по Безопасност на движението по пътищата;
 • методите за контрол и оценка на знанията по Безопасност на движението по пътищата;
 •  планирането, организирането и провеждането на обучение, насочено към формирането на познавателни структури по БДП.

Прочети повече
Външноинституционална квалификация

На 7 и 8 февруари 2023 г. педагогически специалисти от СУ „Д. Дебелянов“ – Варна ще вземат участие във външноинституционални квалификации в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година, организирани от Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара загора.
Темите по, които ще бъдат обучени педагогическите специалисти са:

 • Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот- обучението е практико-приложно, фокусира се върху употребата на метафорите като интервенция за различни клинични проблеми, които се срещат при работата с индивидуални клиенти, двойки, семейства в различните среди. Обучението представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения.
 • С  Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая- обучението ще разгледа трудните и обезсърчаващи ситуации, пред които са изправени учители, педагогически съветници, психолози при работата си с деца/ученици и родители. Участниците ще се научат да идентифицират признаците на обезсърчаване и ще се упражнят при откриване и активиране на собствена си креативност за справяне с обезсърчаване.
Лектор: д-р Марина Блувщейн

Квалификация на тема: „Позитивната дисциплина – ключ към успешното управление в класната стая, чрез успешното приложение на саморегулираното учене с инструменти от теория на ограниченията“

На 14.01.2023 г. /събота/, извън територията на училището, ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: “Позитивната дисциплина – ключ към успешното управление в класната стая, чрез успешното приложение на саморегулираното учене с инструменти от теория на ограниченията“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

В обучението ще се включат 30 педагогически специалисти от училищото. Начален час 9:30.

Цел на обучението –  запознаване на учителите с инструменти от теория на ограниченията и саморегулираното учене, с цел създаване на позитивна дисциплина, която се явява ключ за успешното управление в класната стая с оглед оптимизация на учебния процес.

Лектори: Христо Ишков и инж. Димитър Димитров- представители на Движението Сподели и вдъхнови, успешни професионалисти в помощ на образованието.

Квалификация на тема: “Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и креативно мислене сред учениците“

На 08.12.2022 г. /четвъртък/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще бъде организирана вътрешноинституционална квалификация на тема: Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и креативно мислене сред учениците“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година.

Обучението ще се проведе на две групи (в зависимост от служебната ангажираност на педагогическите специалисти) с начален час: 10.30 ч., съответно - 14.00 ч. 

Цел на обучението –  запознаване на учителите с ефикасните начините за справяне с професионални стрес и повишаване на ефективността на методите и подходите за развитието на различни видове мислене сред учениците.

Лектори: Калина Нушева – директор и Николай Николов – училищен психолог.

Обучения от Календара на Академия Школо

В периода от 6.12.2022 до 10.12.2022 г. педагогически специалисти от СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, ще се включат в следните обучения от Календара на Академия Школо както следва:

1.      Тема „Иновативни методи на обучение по Физическо възпитание и спорт“ в периода 06-07.12.2022 г. Акценти в обучението: Актуални методи за реализация на учебното съдържание по Физическо възпитание и спорт. Съвременни технологии за анализ и оценка на двигателната дейност във възрастов аспект. Обучение на деца със спортни дарби в контекста на урока по ФВС. Междупредметни връзки между ФВС и други учебни дисциплини.

2.      Тема „Използване на графични редактори в часовете по математика – „Geogebra“ и „Microsoft Mathematics“ , на 10.12.2022 г.  Акценти в обучението: Разширяване на възможностите за обогатяване на часовете по математика чрез използване на специализиран софтуер. Придобиване на знания и практически умения за работа с динамичените софтуери GeoGebra и Microsoft Mathematics. Използването им в алгебрата, геометрията и тригонометрията. Запознаване с основните елементи и различните функционалности на софтуерните инструменти. Прилагане на различните софтуери за демонстрационни цели и за решаване на задачи от всички образователни степени.

3.      Тема „Утвърждаване на учителския авторитет – между властта и свободата“ на 10.12.2022 г.  Акценти в обучението: Стилове на взаимодействие: Авторитарен – Авторитетен – Либерален. Ненасилствена комуникация и прилагането ѝ в практиката на учителите. Умения за интегриране на авторитетния стил във взаимоотношенията с учениците и родителите. Асертивното поведение във взаимоотношенията с учениците и родителите за поддържане на престижа и ефективността на учителската професия.

Квалификация на тема: „Устойчив начин на живот и приложението му в образователната система“

На 30.11.2022 г. /сряда/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Устойчив начин на живот и приложението му в образователната система“ в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година. Обучението ще се проведе на две групи (в зависимост от служебната ангажираност на педагогическите специалисти) с начален час: 10.30 ч., съответно - 14.00 ч. Цел на обучението е запознаване на учителите с Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно на цел 1: устойчиви градове и общности и тяхната съотносимост с учебния процес. ЛекторБлажка Димитрова – Управител на сдружение „Нулев отпадък в България“.

Квалификация на тема "Нови аспекти в работа с електронен дневник"

На 21.09.2022 г. /сряда/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституионална квалификация на тема „Нови аспекти в работа с електронен   дневник“, в изпълнение на плана за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се проведе на две групи първа група за учителите преподаващи в гимназиален етап с начален час: 12.30 ч., втора група-  за педагогическите специалисти преподаващи в начален и прогимназиален етап с начален час: 13.30 ч. Участници в обучението -  всички педагогически специалисти. Цел на обучението – запознаване на учителите с промените,  отразени в електронния дневник, съобразени с новоприетите изменения в нормативната уредба, с оглед правилното и ефективно водене на училищната документация през учебната година.

Обучение на тема “Запознаване на педагогическите специалисти за работа в портал „НЕИСПУО“ в съответствие с нормативните изисквания“

На 20.09.2022 г. /вторник/ в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: “ Запознаване на педагогическите  специалисти за работа в портал „НЕИСПУО“ в съответствие с нормативните изисквания“, в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година. Обучението ще се проведе на две групи първа група за учителите преподаващи в гимназиален етап с начален час: 12.50 ч., втора група за педагогическите специалисти преподаващи в начален и прогимназиален етап с начален час от 13.30 ч. Участници – класни ръководители. Цел на обучението – във връзка с  преминаване към модул "Дневник" на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на Министерството на образованието и науката, следва класните ръководители да бъдат запознати с настъпилите промени.