Учебни графици за I срок на уч. 2019/2020 година

Седмично разписание за I срок на уч. 2019/2020 година

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2018/2019 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2018/ 2019 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 19.11. – 06.12.2018 г.

ІІ редовна сесия: 27.12.2018 - 18.01.2019 г.

І поправителна сесия: 22.03. – 12.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 20.05. – 10.06.2019 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари-февруари, април, юни. За учебна 2018/ 2019 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 21.12.2018 г. 

ІІ редовна сесия: 21.01. – 01.02.2019 г.  

І поправителна сесия: 15.04.  – 26.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 21.06.2019 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.

АРХИВ:

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, II редовна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, I поправителна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, II поправителна сесия

График за изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия

График за изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение, II редовна сесия

График за приравнителни изпити на ученик от Ха клас, дневна форма на обучение

График за приравнителни изпити на ученик от Ха клас, дневна форма на обучение

График за за определяне на годишна оценка на ученик от Х клас, самостоятелна форма на обучение