График - СФО

График за провеждане на II поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

График - класни и контролни работи

График за провеждане на класни и контролни работи за II учебен срок на учебната 2017/2018 г. - обновен

ИЗПИТЕН ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов“

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2017/2018 година

УЧЕБНИ ГРАФИЦИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на класни и контролни работи

График за провеждане на консултации с ученици от I до IV клас

График за провеждане на консултации с родители по учебни предмети за ученици от I до IV клас

График за провеждане на консултации по учебни предмети с ученици от V до XII клас

График за провеждане на консултации с родители по учебни предмети за ученици от V до XII клас

График за провеждане на учебни часове по СИП/ФУЧ

График за провеждане на трети допълнителен час по ФВС/Час по спортни дейности

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Седмично разписание за II срок на учебната 2017/2018 година

Изпитни графици за ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТНИ ГРАФИЦИ

График за провеждане на втора редовна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на приравнителна сесия

График за провеждане на поправителна сесия

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов“

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Седмично разписание за първи учебен срок

УЧЕБНИ ГРАФИЦИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на класни и контролни работи

График за провеждане на консултации с ученици от начален етап

График за провеждане на консултации с родители на ученици от начален етап

График за провеждане на консултации по предмети с ученици

График за провеждане на консултации по предмети с родители

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК

Организация на учебния ден

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година

ИЗПИТНИ ГРАФИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение 

Втора редовна сесия: от 22 януари 2018 г. до 02 февруари 2018 година

График за провеждане на втора редовна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на приравнителна сесия

График за провеждане на поправителна сесия

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов“

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2017/2018 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2017/ 2018 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 06.11. – 01.12.2017 г.

ІІ редовна сесия: 22.12.2017 - 16.01.2018 г.

І поправителна сесия: 12.03. – 06.04.2018 г.

ІІ поправителна сесия: 08.05. – 01.06.2018 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари, април, май- юни. За учебна 2017/ 2018 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 22.12.2017 г. 

ІІ редовна сесия: 22.01. – 02.02.2018 г.  

І поправителна сесия: 16.04.  – 27.04.2018 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 20.06.2018 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2017/2018 г. може да видите тук.