Учебни графици за I срок на учебната 2019/ 2020 година

 

Седмично разписание

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с деца от ПГ и ученици от I до XII клас

График за провеждане на срещи с родители на ученици от I до XII клас по учебни предмети

График за дейности по консултиране на родители на деца от ПГ и ученици от I до XII клас и водене на уч. документация

График за провеждане на класни и контролни работи на учениците от V до XII клас

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

Спортен календар