Приравнителен изпит

Приравнителен изпит на основание удостоверевие № КМОД25- 489/ 02.08.2018 г. на РУО- Варна и чл. 148, ал. 2 от ЗПУО за определяне на годишна оценка за VII клас на ученичка, профил „Предприемачески“, дневна форма на обучение, сесия – март, учебна 2018/ 2019 г.: 

Български език и литература, ЗП - 26.03.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в стая 303.

Продължителността на писмения изпит съгл. чл. 41, ал. 6, т. 2а е два астрономически часа.

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

График за провеждане на контролни и класни работи

ГРАФИЦИ ЗА II СРОК НА 2018/2019 ГОДИНА

Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година

Организация на учебния ден до приключване на строително - ремонтните дейности;

График за провеждане на консултации с ученици от начален етап;

График за провеждане на консултации по предмети с родители на ученици от начален етап;

График за провеждане на консултации с ученици от V до XI клас;

График за провеждане на консултации по предмети с родители на ученици от V до XI клас;

График за провеждане на II Час на класа - начален етап;

График за провеждане на II Час на класа - прогимназиален и гимназиален етап;

График за провеждане на III допълнителен час по физическо възпитание и спорт / спортни дейности

График за провеждане на часовете по СИП / ФУЧ

График - СФО

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, втора редовна сесия.

График за предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране

График за предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране, съгл. чл.49, ал.1, т.2 от закон за предучилищното и училищното образование и чл. 19 от наредба за приобщаващото образование от Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

График - самостоятелна форма на обучение

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, първа редовна сесия

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2018/2019 г. може да видите тук.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2018/2019 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2018/ 2019 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 19.11. – 06.12.2018 г.

ІІ редовна сесия: 27.12.2018 - 18.01.2019 г.

І поправителна сесия: 22.03. – 12.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 20.05. – 10.06.2019 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари-февруари, април, юни. За учебна 2018/ 2019 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 21.12.2018 г. 

ІІ редовна сесия: 21.01. – 01.02.2019 г.  

І поправителна сесия: 15.04.  – 26.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 21.06.2019 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.