Учебни графици за II срок на учебната 2023/ 2024 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2023/ 2024 година;

График за провеждане на консултации с ученици по различни учебни предмети;

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различни учебни предмети;

График за дейности по консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация;

График за провеждане на контролни и класни работи;

График за изпити на ученик в V и в XI клас, в самостоятелна форма на обучение, редовна сесия;

График за провеждане на изпити на ученик в V и в XII клас, в самостоятелна форма на
обучение, I-ва поправителна сесия

 

 *   *   *

Учебни графици за I срок на учебната 2023/ 2024 година

Седмично разписание за I срок на учебната 2023/ 2024 година;

Заповед за утвърждаване на критериите за допускане и класиране на ученици за получаване на стипендии за I срок на учебната 2023/ 2024 година;

График за провеждане на класни и контролни работи за I-ви срок за учебната 2023/ 2024 година;

График за провеждане на консултации с ученици по различни учебни предмети;

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различни учебни предмети;

График за дейности по консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация;

График за ученици в самостоятелна форма на обучение, редовна сесия


*   *   *

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2023/ 2024 година.

*   *   * 

Учебни графици за II срок на учебната 2022/ 2023 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2022/ 2023 година, в сила от 06.02.2023 г.; 

Заповед за утвърждаване на критериите за допускане и класиране на ученици за получаване на стипендии за II срок на учебната 2022/ 2023 година;

График за провеждане на час за спортни дейности за II- ви срок на учебната 2022/ 2023 година;

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за II- ви срок на учебната 2022/ 2023 година;

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различните учебни предмети за II- ви срок на учебната 2022/ 2023 година;

График за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II-ви срок за учебната 2022/ 2023 година;

График за провеждане на класни и контролни работи за II-ви срок за учебната 2022/ 2023 година;

График за приравнителни изпити, на основание чл. 148, ал. 2 от ЗПУО, за определяне на годишна оценка на ученик в дневна форма на обучение, поправителна сесия - февруари за учебната 2022/ 2023 година;

График за приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение, сесия - април/ май за учебната 2022/ 2023 година;

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученик в XII клас, самостоятелна форма на обучение, сесия април/ май - поправителна за учебната 2022/ 2023 година;

График за приравнителни изпити за определяне на годишна оценка на ученик в дневна форма на обучение, поправителна сесия юни за учебната 2022/ 2023 година;

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученик в XI клас, самостоятелна форма на обучение, сесия април/ май - поправителна, за учебната 2022/ 2023 година;

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученик в XII клас, самостоятелна форма на обучение, сесия април/ май - поправителна, за учебната 2022/ 2023 година;

График за изпити за промяна на оценка на ученици, дневна форма на обучение, поправителна сесия- юни, за учебната 2022/ 2023 година;

*   *   *

 Учебни графици за I срок на учебната 2022/ 2023 година

Седмично разписание за I срок на учебната 2022/ 2023 година, в сила от 11.10.2022 г.;

Седмично разписание за I срок на учебната 2022/ 2023 година, в сила от 15.09.2022 г.;

График за провеждане на класни и контролни работи за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година;

График за провеждане на час за спортни дейности за I-ви срок на учебната 2022/ 2023 година.

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2022/ 2023 година

Заповед за утвърждаване на критериите за допускане и класиране на ученици за получаване на стипендии за I срок на учебната 2022/ 2023 година

Заповед за начисляване и изплащане на стипендии за I срок за учебната 2022/ 2023 година

График за приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2022 /2023 г.

График за изпити за определяне на годишна оценка на ученик в XII клас, профил "Предприемачески" в самостоятелна форма на обучение, за учебната 2022/ 2023 година

*   *   *

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2022/ 2023 година.

*   *   *

Учебни графици за II срок на учебната 2021/ 2022 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2021/ 2022 г.

Седмично разписание за 26.05, 27.05 и 30.05.2022 г.

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за II-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различните учебни предмети за II-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II-ви срок за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на класни и контролни работи за II-ви срок за учебната 2021/2022 година

График за приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение - сесия април 2022 г.

*   *   *

Учебни графици за I срок на учебната 2021/ 2022 година

Седмично разписание за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на срещи и консултации с родители по различните учебни предмети за I-ви срок на учебната 2021/2022 година

График за дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за I-ви срок за учебната 2021/ 2022 година

График за провеждане на класни и контролни работи за I-ви срок за учебната 2021/2022 година

*   *   *

Училищни учебни планове

 

Училищни учебни планове за учебната 2021/ 2022 година.

*   *   * 

 Учебни графици за II срок на учебната 2020/ 2021 година 

График за обучение в електронна среда от разстояние за учениците от I до XII клас за периода 22 - 31.03.2021 година

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание за II срок на учебната 2020/2021 година

График - присъствено обучение за учениците от V до XII клас

График - обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V до XII клас

График за провеждане на консултации с ученици по учебни предмети

График за дейностите по консултиране на родителите и ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на срещи и консултации с родители по учебни предмети

График за провеждане на класни и контролни работи

*   *   *

Учебни графици за I срок на учебната 2020/ 2021 година  

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации с ученици по учебни предмети

График за дейностите по консултиране на родителите и ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на срещи и консултации с родители по учебни предмети

График за провеждане на класни и контролни работи

 *   *   *

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година

 *   *   *

Самостоятелна форма на обучение

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - XI клас, редовна сесия

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - XI клас, първа поправителна сесия

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - XI клас, втора поправителна сесия

 *   *   *

Приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение, сесия януари - февруари

График за провеждане на приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение, сесия април - май

График за провеждане на приравнителни изпити за ученици в дневна форма на обучение, сесия юни - юли

График за провеждане на изпит за ученик - поправителна сесия - юли 2021 година