Учебни графици за II срок на учебната 2019/ 2020 година


График за обучение в електронна среда за учениците от V и VI клас за 15 - 16 юни 2020 г. и за учениците от VIII до XI клас за периода 15 - 19 юни 2020 година

График за обучение в електронна среда за учениците от V до XI клас за периода 1 - 5 юни 2020 година

График за обучение в електронна среда за учениците от V до XII клас - обновен, в сила от 14.05.2020 година

Организация на работата на педагогическите специалисти за периода 13-16 април 2020 година

График за обучение в електронна среда за учениците от V до XII клас - обновен, в сила от 18.03.2020 година

Седмично разписание

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на консултации с ученици по различните учебни предмети

График за дейностите по консултиране на родителите и учениците

График за провеждане на срещи с родители по учебни предмети

График за провеждане на факултативни учебни часове/ СИП

График за провеждане на спортни дейности и трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 

* * *

Самостоятелна форма на обучение

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, I поправителна сесия

 

* * *

Приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити за ученици от IX клас