График - самостоятелна форма на обучение

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, втора редовна сесия.

Изпитите за учениците в СФО се отменят. Същите ще се проведат в периода 30.01.2019 г. - 01.02.2019 г.

График за предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране

График за предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране, съгл. чл.49, ал.1, т.2 от закон за предучилищното и училищното образование и чл. 19 от наредба за приобщаващото образование от Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - актуализация

Седмично разписание - актуализация

График - самостоятелна форма на обучение

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, първа редовна сесия

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2018/2019 г. може да видите тук.

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

График за класни и контролни работи за първи срок на уч. 2018/2019 година

ПРОМЯНА В УЧ. ГРАФИЦИ, СЧИТАНО ОТ 01.10.2018 Г.

График за провеждане на III допълнителен час по физическо възпитание и спорт / спортни дейности

График за провеждане на консултации с деца от подготвителна група и ученици от начален етап;

ГРАФИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Седмично разписание

Организация на учебния ден до приключване на строително - ремонтните дейности;

График за провеждане на часовете по СИП / ФУЧ;

График за провеждане на III допълнителен час по физическо възпитание и спорт / спортни дейности

График за провеждане на консултации с деца от подготвителна група и ученици от начален етап;

График за провеждане на консултации с ученици от V до XI клас;

График за провеждане на срещи с родители за учениците от начален етап;

График за провеждане на срещи с родители по учебни предмети за учениците от V до XI клас;

График за провеждане на II Час на класа

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2018/2019 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2018/ 2019 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 19.11. – 06.12.2018 г.

ІІ редовна сесия: 27.12.2018 - 18.01.2019 г.

І поправителна сесия: 22.03. – 12.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 20.05. – 10.06.2019 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари-февруари, април, юни. За учебна 2018/ 2019 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 21.12.2018 г. 

ІІ редовна сесия: 21.01. – 01.02.2019 г.  

І поправителна сесия: 15.04.  – 26.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 21.06.2019 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.