Учебни графици за II срок на учебната 2019/ 2020 година

Седмично разписание

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

 

* * *

Учебни графици за I срок на учебната 2019/ 2020 година

 

Седмично разписание

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с деца от ПГ и ученици от I до XII клас

График за провеждане на срещи с родители на ученици от I до XII клас по учебни предмети

График за дейности по консултиране на родители на деца от ПГ и ученици от I до XII клас и водене на уч. документация

График за провеждане на класни и контролни работи на учениците от V до XII клас

Спортен календар

* * *

Самостоятелна форма на обучение

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия - 09.12.2019 г.  - 20.12.2019 г.