Графици за приравнителни изпити и изпити за СФО

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за IX клас и за оценка за I- ви срок на X клас на ученичка, приета в X клас, профил „Технологичен- предприемачество и бизнес” в дневна форма на обучение за учебната 2018/ 2019 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученичка в самостоятелна форма на обучение в Х клас, профил "Технологичен- предприемачество и бизнес" за учебната 2018/ 2019 г., сесия – юли

Всички изпити се провеждат в приемащото училище СУ "Любен Каравелов"

Всички изпитни графици може да намерите в "Самостоятелна форма на обучение" / "Архив"

ГРАФИЦИ ЗА II СРОК НА 2018/2019 ГОДИНА

Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година

Организация на учебния ден до приключване на строително - ремонтните дейности;

График за провеждане на консултации с ученици от начален етап;

График за провеждане на консултации по предмети с родители на ученици от начален етап;

График за провеждане на консултации с ученици от V до XI клас;

График за провеждане на консултации по предмети с родители на ученици от V до XI клас;

График за провеждане на II Час на класа - начален етап;

График за провеждане на II Час на класа - прогимназиален и гимназиален етап;

График за провеждане на III допълнителен час по физическо възпитание и спорт / спортни дейности

График за провеждане на часовете по СИП / ФУЧ

График за провеждане на контролни и класни работи

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

График за предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране, съгл. чл.49, ал.1, т.2 от закон за предучилищното и училищното образование и чл. 19 от наредба за приобщаващото образование от Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2018/2019 г. може да видите тук.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2018/2019 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2018/ 2019 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 19.11. – 06.12.2018 г.

ІІ редовна сесия: 27.12.2018 - 18.01.2019 г.

І поправителна сесия: 22.03. – 12.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 20.05. – 10.06.2019 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари-февруари, април, юни. За учебна 2018/ 2019 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 21.12.2018 г. 

ІІ редовна сесия: 21.01. – 01.02.2019 г.  

І поправителна сесия: 15.04.  – 26.04.2019 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 21.06.2019 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.

АРХИВ:

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, II редовна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, I поправителна сесия

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, II поправителна сесия

График за изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение, I редовна сесия

График за изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение, II редовна сесия

График за приравнителни изпити на ученик от Ха клас, дневна форма на обучение