График за провеждане на допълнителни обучения

    

Графикът за провеждане на допълнителни обучения по "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г., може да видите тук.

Проект "Подкрепа за успех"

    

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В СУ „Димчо Дебелянов“ стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В начинанието усилено работят 21 ученици от начален етап и 88 ученици от прогимназиален и гимназиален етап, организирани в 20 групи, ръководени от 15 педагогически специалисти. В допълнителните обучения се осъществява подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. За учениците във втори гимназиален етап се провеждат допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.