Дейности по проект

    

И през учебната 2019/2020 година СУ „Димчо Дебелянов“ изпълнява дейности по проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Сформирани са 10 групи за обучителни затруднения както следва: 3 групи в начален етап, 6 групи в прогимназиален етап, 1 група във втори гимназиален етап. В училището има сформирани и 2 групи за занимания по интереси. Общият брой на учениците, включени в тези дейности са 88, с които работят 11 педагогически специалисти.  

Чрез проекта се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. Осъществява се обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.  С учениците от втори гимназиален етап чрез допълнителни обучения се преодоляват пропуски при усвояване на учебното съдържание с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Осъществява се и обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие.

График за провеждане на допълнителни обучения

    

Графикът за провеждане на допълнителни обучения по "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г., може да видите тук.

Проект "Подкрепа за успех"

    

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В СУ „Димчо Дебелянов“ стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В начинанието усилено работят 21 ученици от начален етап и 88 ученици от прогимназиален и гимназиален етап, организирани в 20 групи, ръководени от 15 педагогически специалисти. В допълнителните обучения се осъществява подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. За учениците във втори гимназиален етап се провеждат допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.