Училищен план-прием за учебната 2020/ 2021 година, утвърден със заповед № РД-07-2085/26.03.2020 г. на Директора на СУ "Димчо Дебелянов" 

 

 1. Броя на паралелките в:

1.1. I клас- 4 (четири)

1.2. V клас- 3 (три)

 1. Броя на местата в паралелките:

2.1. I клас- 22 (двадесет и две)

2.2. V клас- 28 (двадесет и осем), до попълване на свободните места

 1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях към 26.03.2020 година:

  Клас

  Брой паралелки

  Брой на местата в паралелките

  Промяна на броя на паралелките

  Свободни места за ученици в тях към момента на публикуване

  ІІ клас

  4

  22

  не

  0

  ІІІ клас

  4

  24

  не

  2

  ІV клас

  4

  24

  не

  3

  VІ клас

  3

  26

  не

  0

  VІІ клас

  3

  26

  не

  2

 1. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1. I-  всички паралеки- 88 ученици.

4.2. II- всички паралелки- 88 ученици.

4.3. III- IIIА,В- 25 ученици; IIIБ,В- 25 ученици; IIIГ,В- 25 ученици.

4.4. ІV- IVА,Б- 25 ученици; IVВ,Г- 25 ученици.

4.5. V- 9 ученици, сборна с VI и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.6. VI- 10 ученици, сборна с V и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.7.VII- 6 ученици, сборна с V и VI клас, при изразено желание от страна на родителите.

 

 

Актуална информация за свободните места може да видите в рубликата "Свободни места"