Училищен план-прием за учебната 2024/ 2025 година

 

  1. Брой на паралелките в:

1.1.             I клас- 4 (четири)

1.2.             V клас- 3 (три)

  1. Брой на местата в паралелките:

2.1.                      I клас- 22 (двадесет и две)

2.2.                      V клас- 29 (двадесет и девет) - допълване на свободни места, ако има такива.

 

  1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

Клас

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях към момента на публикуване

ІІ клас

4

24

не

0

ІІІ клас

4

22

не

8

ІV клас

4

22

не

0

VІ клас

3

29

не

2

VІІ клас

3

29

не

1

  1. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1. I клас -  3 групи, 75 ученици.

4.2. Планирани смесени групи за целодневна организация на учебния ден: 

ГЦОУД във II клас - 3 броя - IIБ,А- 25 ученици; IIВ,А- 25 ученици; IIГ- 25 ученици.

ГЦОУД в III клас - 3 броя - IIIА,В- 25 ученици; IIIБ,В- 25 ученици; IIIГ,В- 25 ученици.

ГЦОУД в IV клас - 2 броя - IVА,Б- 25 ученици; IVВ,Г- 25 ученици.

ГЦОУД в V клас - 1 сборна с VА,Б,В при изразено желание от родители - 25 ученици