Самостоятелна форма на обучение

Учениците, които се обучават в самостоятелна форма през учебната 2017/2018 година могат да подават заявления за явяване на първа редовна сесия в периода от 6.11.2017 г. до 01.12.2017 г. Същата ще се проведе от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 година.

Съобщение

Уважаеми родители,

Информираме ви, че можете да правите предложения за подобряване на микроклимата в училище всяка сряда от 10.00 до 16.00 часа в среща – разговор с директора

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класни и контролни работи за първи срок на учебната 2017/2018 година

Спортен календар за учебната 2017/2018 година

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2017/2018 г. може да видите тук.

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Правилник за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧ. 2017/2018 Г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услеги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Закон за защита на личните данни

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Закон за защита от дискриминация