Важно! Седмично разписание - валидно от 18 декември 2017г.

Седмично разписание за първи учебен срок - валидно от 18 декември 2017 година

Учебни графици за I учебен срок

График за провеждане на класни и контролни работи

График за провеждане на консултации с ученици от начален етап

График за провеждане на консултации с родители на ученици от начален етап

График за провеждане на консултации по предмети с ученици

График за провеждане на консултации по предмети с родители

Седмично разписание за I учебен срок

Организация на учебния ден

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година

Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение 

Първа редовна сесия: от 11 до 22 декември 2017 година

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов“

* * *

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма през учебната 2017/2018 година

Организация на учебния процес

Учениците се явяват на две редовни сесии през учебната година и две поправителни сесии, за получилите слаби оценки. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най – късно 20 дни преди всяка изпитна сесия. За учебната 2017/ 2018 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

І  редовна сесия: 06.11. – 01.12.2017 г.

ІІ редовна сесия: 22.12.2017 - 16.01.2018 г.

І поправителна сесия: 12.03. – 06.04.2018 г.

ІІ поправителна сесия: 08.05. – 01.06.2018 г. 

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците декември, януари, април, май- юни. За учебна 2017/ 2018 г. са определени следните дати:

І редовна сесия: 11.12. – 22.12.2017 г. 

ІІ редовна сесия: 22.01. – 02.02.2018 г.  

І поправителна сесия: 16.04.  – 27.04.2018 г.

ІІ поправителна сесия: 11.06. – 20.06.2018 г.

Можете да подавате заявления за явяване на изпитни сесии, съгласно регламентираните в Правилника срокове.

Съобщение

Уважаеми родители,

Информираме ви, че можете да правите предложения за подобряване на микроклимата в училище всяка сряда от 10.00 до 16.00 часа в среща – разговор с директора

Спортен календар за учебната 2017/2018 година

Основните задачи на спортния календар са повишаване на физическата дееспособност и укрепване на здравословното състояние на подрастващите, чрез различни форми на физкултурна и спортно-туристическа дейност. Той включва ученически спортни състезания, училищни спортни празници и туристически походи и излети.

Спортният календар за учебната 2017/2018 г. може да видите тук.

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Правилник за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧ. 2017/2018 Г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услеги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Закон за защита на личните данни

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Закон за защита от дискриминация