Училищен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Със заповед № РД-07-1738/27.03.2018 г. на Директора на СУ "Димчо Дебелянов" е утвърден училищния план-прием за учебната 2018/2019 г., както следва:

  1. Брой на паралелките в: 

1.1.I клас- 4 (четири)

1.2.V клас- 3 (три)

  1. Брой на местата в паралелките:

2.1.I клас- 22 (двадесет и две)

2.2.V клас- 26 (двадесет и шест)

  1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

 

Клас

 

 

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях

ІІ клас

4

24

не

6

ІІІ клас

4

22

не

10

ІV клас

4

22

не

11

VІ клас

3

26

не

10

VІІ клас

2

26

не

6

     4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

           4.1.I-  всички паралеки, 88 ученици.

           4.2.II- всички паралелки- 96 ученици.

           4.3.III- IIIБ,А- 25 ученици; IIIВ,А- 25 ученици; IIIГ,А- 25 ученици.

           4.4.ІV- IVБ,А- 25 ученици; IVВ,Г- 25 ученици.

          4.5.V- 9 ученици, сборна с VI и VII клас, при изразено желание от страна на родителите. 

          4.6.VI- 8 ученици, сборна с V и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

           4.7.VII- 8 ученици, сборна с V и VI клас, при изразено желание от страна на родителите.