П Р О Е К Т И 

Проект № BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“

Средно училище „Димчо Дебелянов" е включено в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В тази връзка се предвижда да бъдат извършени редица строително-монтажни дейности в образователната институция с цел подобряване условията за провеждане на образователния процес.

Проектът цели увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура като се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Предвидените интервенции ще се изпълняват съгласно инвестиционен проект, който отговаря на изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Проектът е в пълно съответствие и с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания, имащи за цел ефективното прилагане на политиката, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. Предприемането на такива мерки ще повиши значително възможностите на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност.

 

Проект "Посланици на доброто"

От месец ноември на 2016г. СУ "Димчо Дебелянов" работи по проект "Посланици на доброто", който е насочен към доброволчеството за благотворителни каузи.

Дейността се реализира в рамките на проект "Посланици на доброто" на Фондация Карин дом с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

 

Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час) – фаза І"

През учебната 2016/2017г. в СУ „Димчо Дебелянов“ стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час) – фаза І“. Сформирани се 26 учебни групи за извънкласни дейности, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и дейности по интереси, които да развиват творческите способности на децата.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове.

Повече информация за дейността по проекта може да прочетете в рубриката „Твоят час“.

 

Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

През учебната 2016/2017г. СУ „Димчо Дебелянов“ беше включено като пилотно училище по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Създаден беше клуб „Кариера“, в който педагогическият съветник и класните ръководители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Варна, провеждат учебни занятия и консултации с ученици от първи до дванадесети клас с цел да ги насочат в избора на професия и да спомогнат за тяхното карирерно ориентиране.  

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структрурни и инвестиционни фондове.

Повече информация за дейностите по проекта може да прочетете в рубриката „Клуб „Кариера“.

  

 

Схема "Училищно мляко"

През учебната 2018/2019 г. СУ "Димчо Дебелянов" отново се включи в програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.

 

 

 

Схема "Училищен плод"

СУ "Димчо Дебелянов" участва и през новата учебна 2018/2019 г. в Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие".