Прием в подготвителна група за учебна 2019/ 2020 година

 


Списък на децата, приети в подготвителна група за учебната 2019/2020 година

Записване на класираните деца - 4 и 5 юни 2019 г. от 9.00 до 17.30 часа в сградата на СУ "Димчо Дебелянов" (вход откъм Македонски дом)

Моля, при записването да представите:

1. Удостоверение за раждане - оригинал и копие;

2. Удостоверение за адресна регистрация - оригинал

Незаписването се счита за отказ от приема.

* * *

Прием на деца в полудневна подготвителна група – 5- годишни и 6- годишни (разновъзрастова) и попълване на свободните места в подготвителна група – 6- годишни за учебна 2019/ 2020 година.

График на дейностите по приема: 

 

 

Дата/ Период

 

Дейност

 

Работно време

1

02.05.2019 г.-31.05.2019 г.

Подаване на документи

9.00-17.00 ч.

2

03.06.2019 г.

Изнасяне на списъци с приетите деца

след 17.00 ч.

3

04- 05.06.2019 г.

Записване на класираните деца

9.00-17.30 ч.

4

07.06.2019 г.

Обявяване на свободните места

до 17.30 ч.

5

12.06.2019 г.

Родителска среща (неявяването на родител означава отказ от приема)

17.30 ч.

6

до 05.09.2019 г.

Попълване на свободните места

до 17.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 за предучилищното образование, същото е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на детето.

Записването, отписването и приемането на деца се осъществява съгласно приетата от Общински съвет – Варна, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, като се има предвид регламентираното учебно време от 16.09.2019 до 14.09.2020 година.

Необходими документи при кандидатстване:

1.  Заявление по образец на училището;

2.  Копие от удостоверение за раждане на детето – представя се и оригинал за сверяване на данните;

3.  Копие на документите за адресна регистрация на детето- за подбор по водещия критерий;

4.  Ксерокопие на документи, удостоверяващи посочените обстоятелства по допълнителните критерии;

5.  Ксерокопие на ученическа книжка- за подбор по допълнителния критерий.

Документите се приемат в канцеларията на СУ „Д. Дебелянов“- вход откъм Македонския дом. Поредността на входящия номер на заявлението не е критерий за прием.

Критерии за прием:

Водещ критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

1. първа група- деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/ настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението- 60 точки;

2. втора група- деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението- 40 точки;

3. трета група- деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/ настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението- 30 точки;

4. четвърта група- деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението- 20 точки.

  Уточнение:

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/ настоящия им адрес.

Осиновените деца и/ или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/ настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по- благоприятно за детето.

 

Когато броят на кандидате надхвърля броя на местата за прием в ПГ, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

* дете с трайни увреждания над 50 %- 10 точки;  

* дете на двама починали родители- 10 точки; 

* други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището- 10 точки;

* дете от семейство с повече от две деца- 10 точки;

 
Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в ПГ, децата се класират на случаен принцип.