Прием на деца в подготвителна група за учебната 2018/2019 г.
 

След първо класиране на деца в подготвителна група- 5/-6 -годишни са налице свободни места, които могат да бъдат попълнени в срок 05.09.2018 година.

***

Списък на приетите деца в подготвителна група за учебната 2018/2019 година.

Всички, подали заявления отговарят на критериите и са класирани. Записването ще се извърши в  установения срок - 05- 06.06.2018 г. от 9.00 до 17.30 часа в сградата на СУ "Димчо Дебелянов".

***

Прием на деца в полудневна подготвителна група – 5- годишни и попълване на свободните места в подготвителна група – 6- годишни.

График на дейностите по приема: 

 

 

Дата/ Период

 

Дейност

 

Работно време

1

23.04.2018г.-31.05.2018 г.

Подаване на документи

9.00-17.00 ч.

2

04.06.2018 г.

Изнасяне на списъци с приетите деца на I- во класиране

След 17.00 ч.

3

05- 06.06.2018 г.

Записване на класираните деца

9.00-17.30 ч.

4

07.06.2018 г.

Обявяване на свободните места след I- во класиране

До 17.30 ч.

5

11.06.2018 г.

Родителска среща (неявяването на родител означава отказ от приема)

17.30 ч.

6

до 05.09.2018 г.

Попълване на свободните места

До 17.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 за предучилищното образование, същото е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на детето.

Записването, отписването и приемането на деца се осъществява съгласно приетата от Общински съвет – Варна, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, като се има предвид регламентираното учебно време от 15.09.2018 до 31.05.2019 година.

Необходими документи при кандидатстване:

1.  Заявление по образец на училището;

2.  Копие от удостоверение за раждане на детето – представя се и оригинал за сверяване на данните;

3.  Копие на документите за адресна регистрация- за подбор по водещия критерий;

4.  Ксерокопие на документи, удостоверяващи посочените обстоятелства по допълнителните критерии;

5.  Ксерокопие на ученическа книжка- за подбор по допълнителния критерий;

Документите се приемат в канцеларията на СУ „Д. Дебелянов“- вход откъм Македонския дом. Поредността на входящия номер на заявлението не е критерий за прием.

Критерии за прием:

Водещ критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

- първа група: деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години- 50 точки;

- втора група: деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по- малко от 3 (три) години- 40 точки;

- трета група: деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година- 30 точки;

- четвърта група: деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището- 20 точки. 

Когато броят на кандидате надхвърля броя на местата за прием в ПГ, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

*  дете с трайни увреждания над 50 %- 10 точки;

*  дете на двама починали родители- 10 точки;

*  други деца от семейството, обучаващи се в училището- 10 точки.

Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в ПГ, децата се класират на случаен принцип.