Училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

 

  1. Брой на паралелките в:

1.1.             I клас- 4 (четири)

1.2.             V клас- 3 (три)

  1. Брой на местата в паралелките:

2.1.                      I клас- 22 (двадесет и две)

2.2.                      V клас- 26 (двадесет и шест) - допълване на свободни места, ако има такива.

  1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

Клас

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях към момента на публикуване

ІІ клас

4

22

не

0

ІІІ клас

4

22

не

0

ІV клас

4

24

не

3

VІ клас

3

28

не

0

VІІ клас

3

26

не

1

  1. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1. I-  всички паралелки, 88 ученици.

4.2. II- IIА,Б- 25 ученици; IIБ,В- 25 ученици; IIГ,Б- 25 ученици.

4.3. III- IIIА,Г- 25 ученици; IIIВ,Г- 25 ученици; IIIБ- 25 ученици.

4.4. ІV- IVА,Б- 25 ученици; IVВ,Г- 25 ученици.

4.5. V- 10 ученици, сборна с VI и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.6. VI- 10 ученици, сборна с V и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.7.VII- 6 ученици, сборна с V и VI клас, при изразено желание от страна на родителите.