Училищен план- прием за учебна 2019/ 2020 година 

 

 1. Броя на паралелките в:

1.1. I клас- 4 (четири)

1.2. V клас- 3 (три)

 1. Броя на местата в паралелките:

2.1.I клас- 22 (двадесет и две)

2.2.V клас- 26 (двадесет и шест)

 1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

  Клас

  Брой паралелки

  Брой на местата в паралелките

  Промяна на броя на паралелките

  Свободни места за ученици в тях към момента на публикуване

  ІІ клас

  4

  22

  не

  1

  ІІІ клас

  4

  24

  не

  3

  ІV клас

  4

  22

  не

  14

  VІ клас

  3

  26

  не

  14

  VІІ клас

  3

  26

  не

  12

 1. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1.I-  всички паралеки- 88 ученици.

4.2.II- всички паралелки- 88 ученици.

4.3.III- IIIБ,А- 25 ученици; IIIВ,А- 25 ученици; IIIГ,А- 25 ученици.

4.4.ІV- IVБ,А- 25 ученици; IVВ,Г- 25 ученици.

4.5.V- 9 ученици, сборна с VI и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.6.VI- 8 ученици, сборна с V и VII клас, при изразено желание от страна на родителите.

4.7.VII- 8 ученици, сборна с V и VI клас, при изразено желание от страна на родителите.