Политика за защита на личните данни на сайта на СУ "Димчо Дебелянов"

Политика за защита на личните данни на сайта www.sou-ddeb.com - актуализация

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Правилник за вътрешния трудов ред - обновен и в сила от 03.12.2018 година

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Правилник за дейността на СУ "Димчо Дебелянов"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебна 2017/ 2018 година

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Процедура за условията и реда за получаване на стипендии от ученици в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна след завършено основно образование.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Правилник за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услеги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Закон за защита на личните данни

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Закон за защита от дискриминация