ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ И ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА VII КЛАС

Информация за датите и времетраенето на изпитите чрез тест и проверка на способностите за VII клас

I. Началото на изпитите чрез тест е от 10.00 часа:

Изпит

Дата

Времетраене - І модул

Времетраене - IІ модул

Удължено време за ученици със СОП

Изпит чрез тест по БЕЛ

21.05.2018 г.

60 мин.

90 мин.

40 мин. спрямо продължителността на всеки от модулите

Изпит чрез тест по математика

23.05.2018 г.

60 мин.

90 мин.

40 мин. спрямо продължителността на всеки от модулите

II. Началото на изпитите за проверка на способностите е от 09.00 часа:

Изпит

Дата

Времетраене

Изобразително изкуство

01.06.2018 г.

5 астрономически часа

Музика

04.06.2018 г.

не по-малко от 10 минути

Проверка на способностите за профил „Физическо възпитание и спорт“

05.06.2018 г. –

06.06.2018 г.

Модул I – до 2 астрономически часа

Модул II – до 1 астрономически час

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Писмо на РУО - Варна, относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Писмо от Министерство на образованието и науката, относно прием на ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас

Приложение - процедура за прием на ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

"Грамотни деца в дигиталната ера: Компас за родители" - наръчник за безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии, съставен от Национален център за безопасен интернет.

Повече информация за дейността на Националния център за безопасен интернет - може да видите тук.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебна 2017/ 2018 година

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Процедура за условията и реда за получаване на стипендии от ученици в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна след завършено основно образование.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Моля да спазвате чл.60, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, който гласи:

В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на
отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Информираме ви, че можете да правите предложения за подобряване на микроклимата в училище всяка сряда от 10.00 до 16.00 часа в среща – разговор с директора

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, може да подавате сигнали на телефон: 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Правилник за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за издаване на индивидуален административен акт

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

2. Карта на услугите - Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Добри практики на доставчиците на социални услеги за взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в интерес на децата

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Закон за защита на личните данни

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Закон за защита от дискриминация